Het BIPT kent de gebruiksrechten toe voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor elektronische-communicatiediensten die aan het publiek worden aangeboden.

De voorwaarden voor het verkrijgen en uitoefenen van deze gebruiksrechten worden vastgelegd bij koninklijk besluit op voorstel van het BIPT of na advies van het BIPT en na overleg in de Ministerraad.

Bestaande gebruiksrechten

Gebruiksrechten

Blootstelling aan stralingen

Het Grondwettelijk Hof heeft in 2009 geoordeeld dat de algemene bevoegdheid van de gewesten die tot doel heeft de bescherming van het leefmilieu te regelen, eveneens de bevoegdheid omvatte om maatregelen te nemen, teneinde de risico's die verbonden zijn aan de niet-ioniserende stralingen te voorkomen en te beperken, inclusief de beperking van de blootstelling van de mens aan het risico van deze stralingen die zich in het milieu verspreiden.

Het zijn dan ook de gewesten die sedertdien de stralingsnormen (maximale emissienormen) vastleggen die operatoren moeten naleven.

De mobiele operatoren zijn verplicht om deze stralingsnormen in acht te nemen, en dit ongeacht de technologie die ze gebruiken.

Naar boven