Het BIPT waakt erover een daadwerkelijke en duurzame concurrentie te bevorderen ten voordele van de gebruikers van de telecommunicatiesector. Met het oog hierop analyseert het regelmatig de markten, waarbij het de graad van concurrentie beoordeelt op bepaalde markten om te bepalen of ze voldoende concurrentie kennen. Het BIPT onderzoekt bijvoorbeeld het gedrag van gebruikers en providers, de marktaandelen, de prijzen en de technologische ontwikkelingen.

Wanneer een marktanalyse leidt tot de conclusie dat een markt gekenmerkt wordt door onvoldoende concurrentie, worden er verplichtingen opgelegd aan operatoren die over een aanmerkelijke marktmacht beschikken. Deze moeten doorgaans hun netwerken openstellen voor concurrerende operatoren. De keuze van deze verplichtingen wordt gestuurd door de doelstellingen van het regelgevingskader (nl. de bevordering van de concurrentie, de ontwikkeling van de interne Europese markt en de ondersteuning van de belangen van de burgers van de Europese Unie) alsook door beginselen zoals deze van transparantie, non-discriminatie en evenredigheid.

De onderwerpen die het BIPT behandelt in het kader van de marktanalyses kunnen ingedeeld worden in vijf grote categorieën:

Het BIPT waakt er overigens over dat de internetneutraliteit (“Open Internet”) in acht wordt genomen en dat de reglementering met betrekking tot internationale roaming wordt toegepast.

Naar boven