Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna de “WEC”) bepaalt het kader voor de opzegging van contracten tussen operatoren en hun klanten, en de migratie van de klanten tussen operatoren. Hieronder wordt een overzicht van de relevante bepalingen gegeven. 

Voor meer details nodigen we jullie uit om de hieronder vermelde wetsartikelen en andere teksten te raadplegen.

Opzegging 

Algemeen 

Art. 111/3 WEC

De operator is verplicht om zijn klanten de mogelijkheid te bieden hun contract op te zeggen, via gelijk welk schriftelijk middel, en zonder de redenen ervoor te moeten vermelden. Het contract wordt beëindigd op het moment gekozen door de klant. 

De clausules in verband met de opzegging, die het onmogelijk willen maken of willen ontmoedigen om van operator te veranderen, zijn van rechtswege nietig.

Vanaf het einde van de zesde maand die volgt op de inwerkingtreding van het contract mag de operator geen vergoeding meer vragen voor de opzegging van een contract van onbepaalde duur of voor de vervroegde opzegging van een contract van bepaalde duur.

In geval van contractbreuk mag een bijkomende vergoeding worden gevraagd aan de consument of de klant die, gratis of tegen een verlaagde prijs, een product heeft ontvangen in combinatie met de intekening op of het behoud van een abonnement. Deze vergoeding mag echter niet hoger zijn dan de restwaarde van het product op het moment van de contractbreuk, zoals aangegeven in de bij het contract gevoegde afschrijvingstabel.

In geval van contractwijziging 

Art. 108, § 2, WEC

De operator moet zijn klanten altijd op de hoogte brengen van elke wijziging aan het contract dat hen bindt. 

Deze kennisgeving moet plaatsvinden: 

  • op individuele wijze;
  • ten laatste 1 maand voordat de wijziging van kracht wordt.

In geval van een ontwerp van contractwijziging moet de operator zijn klanten de mogelijkheid laten om het contract op te zeggen, zonder boete, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen. De voormelde kennisgeving moet dan ook een melding bevatten van het recht dat de geabonneerden hebben om het contract zonder boete op te zeggen.

Indien de wijziging van het contract bestaat in een tariefverhoging, dan heeft de geabonneerde het recht om het contract zonder boete op te zeggen, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de wijzigingen, behalve indien het contract voorziet in een verhoging gelinkt aan de consumptieprijsindex en aan de uitzondering van de wijziging van de clausules die voortvloeit uit een nieuwe wetgeving of nieuwe besluiten die de operatoren geen keuze laten wat betreft de uitvoering.

Migratie

Wijziging van tariefformule bij dezelfde operator 

Art. 111/4 WEC

De operator moet zijn klanten de mogelijkheid bieden om ten minste één keer per jaar van tariefformule te veranderen, in principe kosteloos. De operator mag enkel een vergoeding vragen wanneer de klant, gratis of tegen een verminderde prijs, een eindtoestel heeft ontvangen gecombineerd met de intekening op of het behoud van een abonnement (zie art. 111/3 WEC). 

Indien de consument gebruikmaakt van dat recht ten aanzien van een contract betreffende één afzonderlijke elektronische-communicatiedienst of ten aanzien van gezamenlijk aan hem aangeboden elektronische-communicatiediensten en hij geen wijziging aanbrengt aan het aantal van deze afgenomen elektronische-communicatiediensten, blijft de looptijd van het op dat tijdstip vigerende contract van toepassing, niettegenstaande elk andersluidend contractueel beding.

Veranderen van vaste operator - “Easy switch”

Art. 111/2 WEC - Koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie

Het koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie bepaalt de procedure die de vaste operatoren moeten volgen die ten minste een dienst van vast internet of televisie aanbieden, in geval van migratie van klanten (het gaat hier om zowel consumenten als professionele klanten, op voorwaarde dat ze beschikken over een particulier tariefplan).

Kortom, de “Easy switch”-procedure stelt dat de nieuwe operator moet zorgen voor de opzegging van de diensten (die minstens een dienst van vast internet of televisie omvatten) bij de vorige operator, krachtens een mandaat dat zijn nieuwe klant hem geeft, behalve indien de klant in het mandaat aangeeft dat hij zelf de diensten zal opzeggen.

Het mandaat in kwestie moet worden voorgelegd aan de nieuwe klant op het ogenblik van de bestelling of de ondertekening van het contract. Dat mandaat moet de meldingen bevatten waarin artikel 13 van het koninklijk besluit van 6 september 2016 voorziet. 

Opdat de opzegging van het oude contract, na ondertekening van een mandaat, mogelijk zou zijn in de praktijk, moeten de operatoren het protocol “Inter-Operator Communication” volgen. Het BIPT kan inzage geven in de documentatie met betrekking tot dat protocol.

Het koninklijk besluit van 6 september 2016 voorziet ook in verplichtingen met betrekking tot het bezoek van een technicus en het bezorgen van voldoende, duidelijke en objectieve informatie met betrekking tot de migratie (zie artikelen 14 tot en met 20).

Documenten

  • Raadpleging met betrekking tot de evaluatie van Easy Switch in 2019
  • Besluit van 22 januari 2019 betreffende het opleggen van een boete van 300.000 euro aan Telenet wegens het niet vermelden van de Easy Switch ID op sommige facturen van professionele klanten
  • Syntheseverslag van de uitgevoerde werken in het kader van het "Easy Switch"-project

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven