Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

De universele telecommunicatiedienst omvat een minimumaantal diensten, bestemd voor alle eindgebruikers tegen een betaalbare prijs. 

De universele dienst bestaat uit twee elementen: 

 • Het geografische element;
 • Het sociale element.

De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna de “WEC”) en de bijlage erbij (hierna “WEC-bijlage”) voorzien in bepalingen van toepassing op de universele dienst.  Hieronder volgt een korte samenvatting van deze bepalingen. Voor meer details nodigen we u uit om de relevante wetsartikelen te raadplegen.

Het BIPT stelt elk jaar een verslag van het toezicht op de universele dienst op. De verslagen zijn op deze site terug te vinden.

Documenten

 • Mededeling van 27 december 2019 met betrekking tot de monitoring van de universele dienst op telecommunicatiegebied 2019
 • Mededeling van 18 december 2018 met betrekking tot de monitoring van de universele dienst op telecommunicatiegebied 2018
 • Mededeling van 27 december 2017 met betrekking tot de monitoring van de universele dienst op telecommunicatiegebied 2016-2017
 • Update van 11 september 2017 van het Advies van het BIPT van 18 februari 2009 betreffende de bepaling en de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van de basisidentificatiegegevens door de aanbieders van telefoniediensten aan de uitgevers van telefoongidsen en aan de aanbieders van inlichtingendiensten
 • Mededeling van 20 december 2016 met betrekking tot de monitoring van de universele dienst op telecommunicatiegebied 2015-2016
 • Mededeling van 22 december 2015 met betrekking tot de monitoring van de universele dienst op telecommunicatiegebied 2014-2015
 • Verslag met betrekking tot monitoring van de opgeheven universele dienstverplichtingen en verslag van de uitvoering van de universeledienstverlening op telecommunicatiegebied in 2013
 • Besluit van 26 september 2014 met betrekking tot de neutralisering van bepaalde foutmeldingen op toegangslijnen overeenkomstig artikel 7,§2van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Ontwerpbesluit van 24 juni 2014 met betrekking tot de neutralisering van bepaalde foutmeldingen op toegangslijnen overeenkomstig artikel 7,§2van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Voorstel betreffende de vaststelling van de bitsnelheid van de functionele internettoegang en Advies van 13 januari 2014 betreffende het geografische element van de universele dienst
 • Raadpleging betreffende het ontwerpvoorstel inzake de vaststelling van de bitsnelheid van de functionele internettoegang in het kader van de geografische component van de universele dienst en het ontwerpadvies betreffende het geografische element van de universele dienst
 • Advies van 24 mei 2013 betreffende de opheffing van de universeledienstverplichtingen inzake de verstrekking van de universele inlichtingendienst en de beschikbaarstelling van de universele telefoongids
 • Besluit van 6 mei 2013 betreffende de opheffing van de universeledienstverplichtingen met betrekking tot de beschikbaarstelling van openbare betaaltelefoons en andere toegangspunten tot openbare spraaktelefoniediensten
 • Ontwerpbesluit betreffende de opheffing van de universeledienstverplichtingen met betrekking tot de beschikbaarstelling van openbare betaaltelefoons en andere toegangspunten tot openbare spraaktelefoniediensten
 • Ontwerpadvies betreffende de opheffing van de universeledienstverplichtingen inzake de verstrekking van de universele inlichtingendienst en de beschikbaarstelling van de universele telefoongids
 • Raadpleging op verzoek van het Kabinet van de Minister van Economie van 6 juli 2012 betreffende twee ontwerpen van koninklijk besluit betreffende het sociale element van de universele dienst
 • Verslag met betrekking tot de uitvoering van de universeledienstverlening op telecommunicatiegebied in 2010 en recente ontwikkelingen
 • Ontwerpbesluit van 12 april 2011 betreffende de methode voor verdeling van de kosten betreffende de gegevensbank van het sociale element van de universele telecommunicatiedienst alsook betreffende de specifieke berekeningselementen voor het jaar 2006
 • Verslag met betrekking tot de uitvoering van de universeledienstverlening op telecommunicatiegebied in 2009 en recente ontwikkelingen
 • Samenvatting van de openbare raadpleging betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft het sociaal telefoontarief
 • Openbare raadpleging op verzoek van de Commissie Infrastructuur van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat betreft het sociaal telefoontarie
 • Verslag met betrekking tot de uitvoering van de universeledienstverlening op telecommunicatiegebied in 2008 en recente ontwikkelingen
 • Besluit van 17 juni 2009 betreffende een verzoek om afwijking vanwege Belgacom NV overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Samenvatting van de raadpleging betreffende de methode voor verdeling van de kosten betreffende de gegevensbank van het sociale element van de universele telecommunicatiedienst alsook betreffende de specifieke berekeningselementen voor de jaren 2006 en 20
 • Advies van het BIPT van 18 februari 2009 betreffende de bepaling en de voorwaarden voor het beschikbaar stellen van de basisidentificatiegegevens door de aanbieders van telefoniediensten aan de uitgevers van telefoongidsen en aan de aanbieders van inlicht
 • Raadpleging betreffende een aanvraag voor een afwijking ingediend door BELGACOM N.V. overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Verslag met betrekking tot de uitvoering van de universeledienstverlening op telecommunicatiegebied in 2007 en recente ontwikkelingen
 • Openbare raadpleging van 11 december 2008 over het ontwerpbesluit betreffende de methode voor verdeling van de kosten betreffende de gegevensbank van het sociale element van de universele telecommunicatiedienst
 • Verslag met betrekking tot de ontwikkeling van de universeledienstverlening op telecommunicatiegebied in 2006 / Vooruitzicht 2008
 • Samenvatting van de raadpleging over het ontwerpbesluit van het BIPT in zijn hoedanigheid van beheerder van het fonds voor de universele dienst inzake sociale tarieven van 16 mei 2007
 • Ontwerp van het BIPT in zijn hoedanigheid van beheerder van het fonds voor de universele dienst inzake sociale tarieven van 16 mei 2007 tot intrekking van het besluit van 30 oktober 2006
 • Ontwikkeling van de universele dienstverlening tijdens het jaar 2005
 • Samenvatting van de raadpleging met betrekking tot de methodologie ter bepaling van de compensaties per operator voor de sociale component van de universele dienstverlening
 • Besluit van 30 oktober 2006 betreffende de methodologie voor het bepalen van compensaties per operator voor het sociale element van de universele dienst
 • Raadpleging met betrekking tot de methodologie ter bepaling van de compensaties per operator voor de sociale component van de universele dienstverlening
 • Ontwikkeling van de universele dienstverlening tijdens het jaar 2004
 • Methode voor de berekening van de nettokosten van de universele telecommunicatiedienst - Provisionele nettokosten voor het jaar 2003
 • Besluit van 17 mei 2005 betreffende de voorlopige raming van de nettokosten van de universele dienst voor het jaar 2003
 • Ontwikkeling van de universele dienstverlening tijdens het jaar 2003
 • Ontwerp van besluit betreffende de voorlopige waardering van de nettokosten van de universele dienst voor het jaar 2003
 • Mededeling over de nettokosten van de universele dienst
 • Methode voor de berekening van de nettokosten van de universele dienst
 • Samenvatting van de antwoorden op de raadpleging over de methode voor de berekening van de nettokosten van de universele dienst
 • Ontwikkeling van de universele dienstverlening tijdens het jaar 2001
 • Raadpleging over de methode voor de berekening van de nettokosten van de universele telecommunicatiedienst
 • Ontwikkeling van de universele dienstverlening tijdens het jaar 2002
 • Ontwikkeling van de universele dienstverlening tijdens het jaar 2000
 • Ontwikkeling van de universele dienstverlening tijdens het jaar 1999
 • Ontwikkeling van de universele dienstverlening tijdens het jaar 1998
 • Advies van 29 september 2000 aan de minister van Telecommunicatie over de tariefhervorming die de NV Belgacom voornemens is toe te passen op 1 oktober 2000

Geografisch element

Art. 70 WEC, Art. 3 tot 21 van de WEC en art. 41 van de WEC-bijlage

Het vaste geografische element van de universele dienst bestaat uit de verstrekking van op een vaste locatie op het ganse grondgebied:

 • van de basisdienst inzake openbare telefoondienst;
 • van een aansluiting op een openbaar communicatienetwerk waarmee de eindgebruikers in staat zijn om:
  • telefonische oproepen te maken en te ontvangen;
  • berichten uit te wisselen via fax en datatransmissie;
  • om over een functionele internettoegang te beschikken. De snelheid voor functionele internettoegang werd vastgelegd op minstens 1 Mbps alle dagen van het jaar, op alle uren van de dag, behalve tijdens een maximumperiode van een uur per dag;
  • om bij niet-betaling van de telefoonrekening, door een andere abonnee te worden opgebeld, en zelf de nooddiensten op te bellen;
  • om te beschikken over een technische helpdesk.

Deze diensten worden verstrekt aan iedereen die daartoe een redelijk verzoek indient, los van zijn geografische positie. 

Momenteel is geen enkele aanbieder aangeduid voor het geografische element van de universele dienst.

Het sociale element 

Art. 74 WEC, Art. 22 van de WEC-bijlage

Het sociaal element van de universele dienst omhelst de toewijzing van tariefkortingen voor vaste telefonie en/of vast internet:

 • een korting van 50% bij de installatie van de telefoonaansluiting;
 • een korting op het abonnementsgeld van 40% voor vaste telefonie of vast internet (max. 8,4 euro);
 • een korting op de belkosten van 3,1 euro; 
 • er wordt een uitzondering gemaakt voor personen met een leefloon: zij krijgen een korting op de gesprekskosten en een korting op het abonnement, op voorwaarde dat de korting voor het abonnement betrekking heeft op het vaste internet en niet op vaste telefonie.

De categorieën van personen die het sociaal tarief kunnen genieten zijn de volgende:

 • personen van 65 jaar of ouder, die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden in verband met inkomen en gezinssituatie;
 • meerderjarige personen met een beperking van minstens 66%, die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden in verband met inkomen en gezinssituatie;
 • personen die een leefloon genieten dat werd toegekend krachtens de wet van 26 mei 2002;
 • personen met een gehoorverlies van ten minste 70 dB voor het beste oor;
 • personen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd;
 • militaire oorlogsblinden.

Het sociaal tarief moet worden aangeboden door elke operator die een openbare elektronische-communicatiedienst aanbiedt en van wie de omzet met betrekking tot de openbare elektronische-communicatiediensten hoger is dan vijftig miljoen euro, of door elke andere operator die aan het Instituut zijn intentie heeft verklaard om het sociale element van de universele dienst te verstrekken.

Procedure voor de aanvraag van een sociaal tarief

 • De klant dient de aanvraag van het sociaal tarief in bij zijn operator.
 • De operator voert de aanvraag in de STTS-toepassing in:
  • Een dossier met status “In afwachting van activering” betekent dat naar aanleiding van de raadpleging van de databanken van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) kon worden geconcludeerd dat de klant recht heeft op het sociaal tarief.
  • Een dossier met status “Voorlopige weigering” houdt in dat op basis van de raadpleging van de databank van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid niet alle voorwaarden konden worden geverifieerd en dat het BIPT deze controles manueel zal uitvoeren. De klant zal via brief verzocht worden om aan het BIPT de documenten te bezorgen die nodig zijn om aan te tonen dat hij wel degelijk rechthebbende is. De klant zal via brief op de hoogte worden gebracht van het besluit van het BIPT.
 • De operator wordt ingelicht over het besluit van het BIPT via de STTS-applicatie.
 • Indien de klant recht heeft op het sociaal tarief, vult de operator de gegevens in in de STTS-applicatie en past hij de factuur aan die volgt op de datum van het positieve besluit.

In geval van overdracht van het sociaal tarief:

Indien een klant zijn sociaal tarief wenst over te zetten naar een andere operator, is het aan de nieuwe operator om de aanvraag van overdracht in te geven in de STTS-applicatie.

In geval van moeilijkheden met de STTS-applicatie, kan de operator contact opnemen met het BIPT om een oplossing te zoeken.

Documenten

 • Mededeling van 4 november 2014 met betrekking tot de controle over de informatieverstrekking door operatoren aan personen met een handicap
 • Besluit van 28 maart 2013 betreffende de publicatie door operatoren van de informatie over producten en diensten die bedoeld zijn voor gebruikers met een handicap
 • Raadpleging met betrekking tot ontwerpbesluit betreffende de publicatie door operatoren van de informatie over producten en diensten die bedoeld zijn voor gebruikers met een handicap
 • Besluit van 21 oktober 2011 betreffende de methode voor verdeling van de kosten betreffende de gegevensbank van het sociale element van de universele telecommunicatiedienst alsook betreffende de specifieke berekeningselementen voor
 • Besluit van 22 april 2009 betreffende de methode voor verdeling van de kosten betreffende de gegevensbank van het sociale element van de universele telecommunicatiedienst alsook betreffende de specifieke berekeningselementen voor
 • Besluit van 20 juni 2007, in zijn hoedanigheid van beheerder van het fonds voor de universele dienst inzake sociale tarieven, tot intrekking van het besluit van 30 oktober 2006

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven