De universele telecommunicatiedienst omvat een minimumaantal diensten, bestemd voor alle eindgebruikers tegen een betaalbare prijs. 

De universele dienst bestaat uit twee elementen: 

 • Het geografische element;
 • Het sociale element.

De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna de “WEC”) en de bijlage erbij (hierna “WEC-bijlage”) voorzien in bepalingen van toepassing op de universele dienst.  Hieronder volgt een korte samenvatting van deze bepalingen. Voor meer details nodigen we u uit om de relevante wetsartikelen te raadplegen.

Het BIPT stelt elk jaar een verslag van het toezicht op de universele dienst op.

De verslagen zijn hier terug te vinden.

Geografisch element

Art. 70 WEC, Art. 3 tot 21 van de WEC en art. 41 van de WEC-bijlage

Het vaste geografische element van de universele dienst bestaat uit de levering van toegang, op een vaste locatie, tot een beschikbare adequate breedbandinternettoegangsdienst en tot spraakcommunicatiediensten.

Die diensten worden geleverd tegen een betaalbare prijs op het gehele grondgebied aan elke persoon die erom verzoekt, ongeacht diens geografische locatie.

Momenteel is geen enkele aanbieder aangeduid voor het geografische element van de universele dienst.

Het sociale element 

Art. 74 WEC, Art. 22 van de WEC-bijlage

Het sociaal element van de universele dienst omhelst de toewijzing van tariefkortingen voor vaste telefonie en/of vast internet:

 • een korting van 50% bij de installatie van de telefoonaansluiting;
 • een korting op het abonnementsgeld van 40% voor vaste telefonie of vast internet (max. 8,4 euro);
 • een korting op de belkosten van 3,1 euro; 
 • er wordt een uitzondering gemaakt voor personen met een leefloon: zij krijgen een korting op de gesprekskosten en een korting op het abonnement, op voorwaarde dat de korting voor het abonnement betrekking heeft op het vaste internet en niet op vaste telefonie.

De categorieën van personen die het sociaal tarief kunnen genieten zijn de volgende:

 • personen van 65 jaar of ouder, die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden in verband met inkomen en gezinssituatie;
 • meerderjarige personen met een beperking van minstens 66%, die beantwoorden aan bepaalde voorwaarden in verband met inkomen en gezinssituatie;
 • personen die een leefloon genieten dat werd toegekend krachtens de wet van 26 mei 2002;
 • personen met een gehoorverlies van ten minste 70 dB voor het beste oor;
 • personen bij wie een laryngectomie is uitgevoerd;
 • militaire oorlogsblinden.

Het sociaal tarief moet worden aangeboden door elke operator die een openbare elektronische-communicatiedienst aanbiedt en van wie de omzet met betrekking tot de openbare elektronische-communicatiediensten hoger is dan vijftig miljoen euro, of door elke andere operator die aan het Instituut zijn intentie heeft verklaard om het sociale element van de universele dienst te verstrekken.

Procedure voor de aanvraag van een sociaal tarief

 • De klant dient de aanvraag van het sociaal tarief in bij zijn operator.
 • De operator voert de aanvraag in de STTS-toepassing in:
  • Een dossier met status “In afwachting van activering” betekent dat naar aanleiding van de raadpleging van de databanken van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) kon worden geconcludeerd dat de klant recht heeft op het sociaal tarief.
  • Een dossier met status “Voorlopige weigering” houdt in dat op basis van de raadpleging van de databank van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid niet alle voorwaarden konden worden geverifieerd en dat het BIPT deze controles manueel zal uitvoeren. De klant zal via brief verzocht worden om aan het BIPT de documenten te bezorgen die nodig zijn om aan te tonen dat hij wel degelijk rechthebbende is. De klant zal via brief op de hoogte worden gebracht van het besluit van het BIPT.
 • De operator wordt ingelicht over het besluit van het BIPT via de STTS-applicatie.
 • Indien de klant recht heeft op het sociaal tarief, vult de operator de gegevens in in de STTS-applicatie en past hij de factuur aan die volgt op de datum van het positieve besluit.

In geval van overdracht van het sociaal tarief:

Indien een klant zijn sociaal tarief wenst over te zetten naar een andere operator, is het aan de nieuwe operator om de aanvraag van overdracht in te geven in de STTS-applicatie.

In geval van moeilijkheden met de STTS-applicatie, kan de operator contact opnemen met het BIPT om een oplossing te zoeken.

Geografisch element: kwaliteitseisen

 • Besluit van 26 september 2014 met betrekking tot de neutralisering van bepaalde foutmeldingen op toegangslijnen overeenkomstig artikel 7,§2van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Ontwerpbesluit van 24 juni 2014 met betrekking tot de neutralisering van bepaalde foutmeldingen op toegangslijnen overeenkomstig artikel 7,§2van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Besluit van 17 juni 2009 betreffende een verzoek om afwijking vanwege Belgacom NV overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Raadpleging betreffende een aanvraag voor een afwijking ingediend door BELGACOM N.V. overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Het sociale element

Financiering van de universele dienst

Telefoongidsen, inlichtingendiensten en openbare betaaltelefoons (vroegere verplichtingen)

This webpage is part of an EU quality network

Naar boven