Een operator kan in de hele Europese Unie vrij met andere operatoren onderhandelen over de toegang. Dat houdt in dat elke operator die een openbaar elektronische-communicatienetwerk levert, verplicht is met elke operator die daarom verzoekt, te goeder trouw te onderhandelen over een interconnectieovereenkomst met als doel elektronische-communicatiediensten aan te bieden die voor het publiek beschikbaar zijn.

Het BIPT kan op eigen initiatief of op verzoek van een van de partijen tussenbeide komen om een adequate toegang of een interoperabiliteit van de diensten te bevorderen en indien nodig te garanderen.

De operatoren die moeilijkheden ondervinden in hun betrekkingen met andere operatoren kunnen een beroep doen op een verzoeningsprocedure of een procedure van geschillenbeslechting.

De verzoeningsprocedure houdt een consensueel aspect in, waarbij het akkoord van beide partijen vereist is, terwijl de procedure van geschillenbeslechting een bindend karakter heeft. 

Indien de verzoeningsprocedure mislukt, kan er nog een beroep worden gedaan op de procedure van geschillenbeslechting wanneer de aan die procedure verbonden voorwaarden zijn vervuld.

Meer informatie over deze twee procedures vindt u hieronder.

Verzoeningsprocedure

Deze procedure heeft tot doel de operatoren die moeilijkheden ondervinden in hun betrekkingen met andere operatoren, in staat te stellen om een beroep te doen op het verzoeningscollege teneinde de gesprekken te bevorderen en een consensuele oplossing te vinden.

De partij die een beroep wenst te doen op een verzoeningsprocedure moet haar aanvraag indienen bij het BIPT via aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Ze licht daarbij haar standpunt toe en voegt ook elk bewijsstuk of document toe dat nuttig kan zijn in het kader van het geschil. Het is belangrijk om alle op die manier voorgelegde vertrouwelijke informatie duidelijk aan te geven.

Het verzoeningscollege legt aan de partijen een verzoeningsvoorstel voor binnen 1 maand na de ontvangst van het standpunt en de bewijsstukken van de tweede partij.

Beide partijen zijn vrij om dat verzoeningsvoorstel al dan niet te aanvaarden.

Meer informatie over deze procedure vindt u in het koninklijk besluit van 5 mei 2006 betreffende een verzoeningsprocedure voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

Vragen in verband met de verzoeningsprocedure kunnen worden gemaild naar conciliation.verzoening@bipt.be

Geschillenbeslechting

Deze procedure heeft tot doel om de operatoren die moeilijkheden ondervinden in hun betrekkingen met andere operatoren en wiens situatie beantwoordt aan bepaalde voorwaarden, in staat te stellen om aan het BIPT te vragen een dwingende uitspraak te doen over het geschil.

De partij die een beroep wenst te doen op de procedure van geschillenbeslechting moet haar aanvraag indienen:

  • Via aangetekende brief met ontvangstbevestiging;
  • Of via een gekwalificeerde dienst van elektronische aangetekende zending naar het adres disputesettlement@bipt.be;
  • Of door de aanvraag tegen ontvangstbewijs naar de Receptie van het BIPT te brengen.

Het BIPT stelt de operatoren een aanvraagformulier ter beschikking waarvan het gebruik evenwel niet verplicht is. 

Om ontvankelijk te zijn, moet de aanvraag om een geschillenbeslechting in te stellen aan bepaalde voorwaarden beantwoorden.

Het BIPT neemt in principe binnen de 4 maanden een bindend besluit dat een uitspraak doet over het geschil.

Voor meer details over deze procedure verwijzen we u naar het koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Vragen in verband met de procedure van geschillenbeslechting kunnen worden gemaild naar disputesettlement@bipt.be.

Documenten

Naar boven