Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Sedert de inwerkingtreding van de wet van 31 juli 2017 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie vertrouwt artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, aan het BIPT de bevoegdheid toe om geschillen tussen operatoren die eraan worden voorgelegd en onder zijn bevoegdheid vallen, te beslechten.

De procedure voor de beslechting van geschillen tussen operatoren doelt op geschillen tussen ondernemingen uit de telecommunicatie-, post- of mediasector. Ze wordt vastgesteld in het koninklijk besluit van 26 januari 2018 “tot vastlegging van de procedure voor geschillenbeslechting vermeld in artikel 4 van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector”.  

Het BIPT stelt de operatoren een aanvraagformulier ter beschikking waarvan het gebruik evenwel niet verplicht is.

Om de efficiëntie van de procedure en de naleving van de termijnen voor het nemen van een besluit te vrijwaren, moeten de partijen het aantal pagina's van hun dossier beperken (vijfentwintig voor het verzoekschrift, vijf voor de opmerkingen over de ontvankelijkheid en twintig voor het verweerschrift).  De bijlagen moeten worden geïnventariseerd en beperkt tot wat strikt noodzakelijk is voor de goede behandeling van het geschil. 

Met het oog op de naleving van de vertrouwelijkheid en van het zakengeheim moeten de partijen een niet-vertrouwelijke versie van hun verzoekschrift, van hun verweerschrift of van alle andere ingediende stukken bezorgen.

De aanvragen kunnen worden ingediend door neerlegging bij het BIPT, via een ter post aangetekende zending tegen ontvangstbewijs of via een gekwalificeerde dienst van elektronische aangetekende zending naar het adres: disputesettlement@bipt.be.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven