Deze openbare raadpleging betreft een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit die, samen, zullen zorgen voor een hervorming van het wettelijk kader voor het delen van gebruiksrechten voor radiospectrum op initiatief van operatoren.

Het voorontwerp van wet wijzigt artikel 19/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie om:

  • in de Nederlandstalige versie van de tekst de woorden “gedeeld gebruik” te vervangen door het woord “delen”;
  • een systeem van specifieke voorafgaande controle in te voeren, op basis waarvan het BIPT, volgens door de Koning vast te leggen bepalingen, zal moeten nagaan dat elk beoogd delen van gebruiksrechten voor radiospectrum noch schadelijke storing, noch een aantasting van de mededinging zal teweegbrengen, noch de voorwaarden zal schenden die eventueel verbonden zijn aan de gebruiksrechten.

Het ontwerp van koninklijk besluit verleent op zijn beurt uitvoering aan de delegatie van bevoegdheid waarin het voorontwerp van wet voorziet om de praktische regels vast te leggen voor de voorafgaande controle van het spectrumdelen. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 20 september 27 september 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “Consult-2023-C4”
  • Aanspreekpunt: Michael Vandroogenbroek, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 88 11)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven