Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

De Belgische wetgeving legt aan de elektronische-communicatieoperatoren een aantal verplichtingen op inzake transparantie. Deze verplichtingen worden hieronder samengevat.

Voor meer details verwijzen we jullie naar de artikelen 108 tot 112 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (verder “WEC”).

Contracten 

Art. 108 WEC

De contracten tussen een operator en zijn klanten moeten ten minste, op duidelijke, gedetailleerde en gemakkelijk toegankelijke manier de informatie bevatten die is opgelijst in artikel 108 van de WEC. Daartussen vinden we de identiteit en het adres van de operator, de informatie over de aangeboden diensten en de toegepaste tarieven, alsook informatie over de duur van het contract. 

Het contract moet telkens worden bijgewerkt wanneer er wijzigingen worden aangebracht. 

Facturen 

Basisfactuur 

Art. 110, § 1, WEC - Ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur inzake elektronische communicatie

De operator moet zijn klanten gratis een gedetailleerde basisfactuur bezorgen. 

Ziehier een overzicht van de informatie die op de facturen moet staan krachtens het ministerieel besluit van 12 november 2009:

 • per categorie van afzonderlijke verrichting:
  • een omschrijving van de categorie van afzonderlijke prestatie die werd geleverd tijdens de referentieperiode van de factuur of waarvoor een vooruitbetaling wordt gevraagd;
  • het aantal keer dat het eenheidstarief werd toegepast in de loop van de referentieperiode;
  • het gefactureerde globale bedrag;
 • de eventuele kortingen of promotievoorwaarden;
 • het totale te betalen bedrag van de factuur;
 • voor elk contract van bepaalde duur, de datum waarop dat contract verstrijkt.

Gedetailleerde versie van de basisfactuur 

Art. 110, § 2, WEC

De operator moet zijn klanten, op eenvoudig verzoek, een meer gedetailleerde versie van de basisfactuur bezorgen.    

Vermelding van het meest gunstige tariefplan

Art. 110, § 4, WEC - Besluit van 2 mei 2017 betreffende de mededeling van de snelheid van een vaste of mobiele breedbandverbinding

Ten minste één keer per jaar moet de operator op de factuur aan zijn abonnee aangeven welk voor hem het meest gunstige tariefplan is, rekening houdend met  zijn gebruikspatroon. 

Voor internettoegang moet de operator de tariefplannen vermelden waarmee het volume gedownloade data naargelang van het gebruikspatroon kan worden verwerkt, eventueel tegen een lagere prijs, zelfs wanneer met die tariefplannen een lagere downloadsnelheid gepaard gaat. 

Indien een abonnee intekent op tariefplannen die overeenstemmen met verschillende diensten, moet de operator aangeven of er een bundel bestaat waarin deze verschillende diensten vervat zitten en die goedkoper zou uitkomen.

Bovendien vermeldt de operator op de eerste bladzijde van elke factuur de volgende tekst: “Raadpleeg de website van de overheid www.bestetarief.be om het tariefplan te vinden dat het best met uw gebruikspatroon overeenstemt.”

Informatie in verband met de tariefplannen 

Publicatie van informatie

Art. 111, WEC - Besluit van 13 november 2007 betreffende de publicatie van de inlichtingen in verband met de toegang tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten, alsook het gebruik van die netwerken en van die diensten; de inhoud en nadere regels inzake publicatie van die inlichtingen

Elke operator is verplicht om per tariefplan transparante, vergelijkbare, gepaste en up-to-date informatie te publiceren in verband met de toegang tot zijn netwerken en diensten, het gebruik van deze netwerken en diensten, de prijzen en de gehanteerde tarieven en de eventueel verschuldigde kosten bij opzegging van het contract.

De operatoren moeten aan het BIPT de informatie meedelen die zij zullen publiceren of verspreiden alsook de wijzigingen in die informatie uiterlijk vijftien werkdagen vóór hun publicatie.

Meer voordelige alternatieve tariefplannen

Art.110/1, WEC

De klanten hebben het recht om van hun operator te eisen dat hij ze gratis en op verzoek inlicht over eventuele alternatieve tariefplannen van de operator die voordeliger kunnen zijn.
Dat verzoek moet op een eenvoudige manier kunnen worden ingediend en de operator moet het beantwoorden binnen een termijn van twee weken.

Informatiefiches

Art. 111, § 2, WEC - Koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007

Voor elke dienst die ze te koop aanbieden stellen de operatoren een informatiefiche op.

De informatiefiche wordt aan de consument/eindgebruiker ter beschikking gesteld op elke plaats waar de operator zijn diensten te koop aanbiedt. De informatiefiche wordt uiterlijk op het ogenblik van het formuleren van het contractueel aanbod aan de consument/eindgebruiker voorgelegd en nadien toegevoegd aan het contract.

De consument/eindgebruiker mogen op elk moment vragen dat de informatiefiche hem wordt opgestuurd.

 • Nota aan de heer Alexander De Croo Vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post met betrekking tot een evaluatie van de informatiefiches in toepassing van artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches, bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007
 • Informatiefiches
 • Raadpleging op verzoek van het kabinet van de Minister van Economie van 17 oktober 2012 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud van de informatiefiches bedoeld in de artikelen 111, § 2, van de wet van 13 juni 2005 en 5, § 2, van de wet van 15 mei 2007

Tariefvergelijkingsprogramma

Art. 111, § 3, WEC - bestetarief.be - Koninklijk besluit van 2 september 2018 betreffende de automatische link tussen het gebruikspatroon en de elektronische applicatie van de tariefvergelijker op de website van het Instituut 

In het kader van de invoering van de tariefvergelijker moet elke operator zijn tariefplannen, alsook de wijzigingen ervan invoeren in de elektronische tool voor prijsvergelijking op de website van het BIPT, uiterlijk 15 werkdagen voor de publicatie ervan. Terzelfder tijd moet de operator aan het BIPT een volledige beschrijving van het nieuwe tariefplan of van elke wijziging ervan voorleggen alsook een elektronische verwijzing naar de internetpagina waarop het betrokken tariefplan wordt beschreven.

Waarschuwingsmechanismen 

Art. 112, WEC - Koninklijk besluit van 9 juli 2013 inzake waarschuwingsberichten om de kosten van elektronische-communicatiediensten te beheersen - Besluit van 20 november 2012 betreffende de lijst van bovengrenzen die de operatoren aan hun klanten moeten aanbieden zoals bepaald in artikel 112 van de wet betreffende de elektronische communicatie

De wet voorziet in de invoering van een mechanisme, aangeboden door de operatoren, en bedoeld om de klanten in staat te stellen de kosten van de elektronische-communicatiediensten te controleren.

Ziehier de voornaamste elementen van dat mechanisme:

 • het betreft de “post-paid” mobiele telefonie;
 • het zorgt voor een dubbele waarschuwing: een voor het forfait van het abonnement en een ander voor een plafond boven het forfait dat de klant vastlegt met zijn operator;
 • het plafond wordt standaard vastgelegd op € 50, btw inbegrepen (boven op het bedrag van het forfait), maar het is mogelijk om andere plafonds vast te leggen (zie wat dat betreft het besluit van de Raad van het BIPT van 20 november 2012, blz. 5).

 

Documenten

 • Samenvatting van de bijdragen tot de raadpleging betreffende de wijziging van de profielen voor de prijsvergelijking voor particuliere klanten
 • Raadpleging van 12 januari 2018 met betrekking tot de aanpassing van de profielen voor de nationale en internationale prijsvergelijking voor de residentiele klanten
 • Besluit van 28 november 2017 tot het opleggen van een administratieve boete aan Lycamobile wegens het niet naleven van artikel 136, WEC en van artikel 43bis, § 5, van de wet van 21/3/1991
 • Mededeling van 14 december 2017 met betrekking tot de tarifaire voorwaarden waaraan 078-nummers moeten voldoen om nog gebruikt te kunnen worden door klantendiensten van B2C ondernemingen
 • Niet-vertrouwelijke versie van het besluit van 12 oktober 2017 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Coditel Brabant BVBA wegens niet-naleving van artikel 4/1 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie
 • Niet-vertrouwelijke versie van het besluit van de Raad van het BIPT van 12 oktober 2017 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Orange Belgium NV wegens het niet-naleven van artikel 4/1 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie
 • Eindrapport voor een impactanalyse ex post van de Belgische federale reglementering inzake consumentenbescherming in elektronische-communicatierecht
 • Niet-vertrouwelijke versie van het besluit van 27 april 2017 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Nethys wegens niet-naleving van artikel 4/1 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur inzake elektronische communicatie
 • Niet-vertrouwelijke versie van het besluit van 27 april 2017 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Brutélé wegens niet-naleving van artikel 4/1 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur inzake elektronische communicatie
 • Besluit van 2 mei 2017 betreffende de mededeling van de snelheid van een vaste of mobiele breedbandverbinding
 • Besluit van 4 november 2016 inzake het vertrouwelijk karakter van het besluit van 23 augustus 2016 tot het opleggen van een administratieve boete aan EDPnet wegens het niet naleven van artikel 111/3, §§ 1 en 3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Besluit van 23 augustus 2016 tot het opleggen van een administratieve boete aan EDPnet wegens het niet naleven van artikel 111/3, §§ 1 en 3 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Besluit van 28 september 2016 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Scarlet Belgium NV wegens het niet naleven van artikel 108, §2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Besluit van 16 augustus 2016 betreffende de informatie die operatoren aan consumenten bezorgen over hun gebruiksprofiel
 • Raadpleging betreffende een ontwerpbesluit over de snelheid van vaste en mobiele breedbandverbinding
 • Mededeling van het BIPT van 21 april 2016 met betrekking tot de controle van de transparantie van de maatregelen van internetverkeersbeheer in 2015 - Controle betreffende de naleving van artikel 113 §5 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Raadpleging met betrekking tot het besluit betreffende de informatie die operatoren aan consumenten en eindgebruikers bezorgen zodat deze een onafhankelijk oordeel kunnen vormen over de kosten van alternatieve gebruikspatronen (artikel 111 § 3 van de wet betreffende de electronische communicatie)
 • Besluit van 15 juli 2015 betreffende de indicatoren voor de kwaliteit van de diensten
 • Raadpleging van 1 juni 2015 betreffende de ontwerpen van reglementering om het veranderen van vastelijnoperator en bundels te vergemakkelijken
 • Raadpleging betreffende het ontwerpbesluit betreffende de indicatoren voor de kwaliteit van de diensten
 • Mededeling van 16 december 2014 met betrekking tot de controle over op de naleving van de artikelen 122 en 123 WEC
 • Besluit van 21 november 2014 betreffende de invoering van een tariefwaarschuwingsboodschap voorafgaand aan oproepen naar 070-nummers
 • Mededeling van 23 september 2014 betreffende de controle van de algemene voorwaarden van operatoren
 • Openbare consultatie betreffende een ontwerpbesluit tot invoering van een tariefwaarschuwingsboodschap voorafgaand aan oproepen naar 070-nummers
 • Besluit van 28 januari 2014 tot het opleggen van een administratieve boete aan Schedom Dommel wegens het niet naleven van de artikelen 108, § 1, b), 3de en 5de onderdeel, 108, § 1, f), 108, § 2, 110, § 1 en 111/3, §§ 1 en 3 van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in België [Tarieven toegepast op 3 februari 2014]
 • Raadpleging betreffende het ontwerp van richtsnoeren van het BIPT voor de invulling van de term "abonnee die beschikt over maximum 5 nummers"
 • Nationale vergelijking van de tarieven voor telecommunicatiediensten in België [Tarieven toegepast op 3 juni 2013]
 • Besluit van 31 januari 2013 tot oplegging van een administratieve boete aan Scarlet wegens het niet naleven van artikel 4 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de basisfactuur betreffende elektronische communicatie
 • Besluit van 31 januari 2013 tot oplegging van een administratieve boete aan Telenet wegens het niet naleven van artikel 110, § 4, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Besluit van 31 januari 2013 tot oplegging van een administratieve boete aan Mobistar wegens het niet naleven van artikel 110, § 4, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Besluit van 20 november 2012 betreffende de lijst van bovengrenzen die de operatoren aan hun klanten moeten aanbieden zoals bepaald in artikel 112 van de wet betreffende de elektronische communicatie
 • Besluit van 4 december 2012 betreffende de communicatie van de snelheid van de vaste breedbandverbinding
 • Mededeling van 23 november 2012 betreffende de verificatie van de naleving door de operatoren van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de voorlichting van de consumenten over de looptijd van de contracten door het BIPT
 • Raadpleging betreffende het ontwerpbesluit van het BIPT tot vaststelling van de precieze vereisten en het formaat van de kennisgeving bedoeld in artikel 108, §2, van de wet van 13 juni 2005 en artikel 6, §2, van de wet van 15 mei 2007
 • Raadpleging van 12 september 2012 met betrekking tot het ontwerpbesluit  betreffende de informatie die operatoren aan consumenten en eindgebruikers bezorgen zodat deze een onafhankelijk oordeel
 • Raadpleging op vraag  van 12 september 2012 met betrekking tot het ontwerpbesluit  betreffende de informatie die operatoren aan consumenten en eindgebruikers bezorgen zodat deze een onafhankelijk oordeel kunnen vormen over de kosten van alternatieve gebruikspatronen (artikel 111 § 3 van de wet betreffende de elektronische communicatie)
 • Raadpleging betreffende de methode voor de berekening van de downloadsnelheid van een vaste breedbandverbinding
 • Mededeling van 5 juni 2012 met betrekking tot de gerichte controle van de naleving door de operatoren van specifieke bepalingen betreffende de bescherming van de consumenten uitgevoerd door het BIPT in de loop van het jaar 2011
 • Besluit van 31 januari 2012 met betrekking tot het verzoek van Telenet van 7 december 2011 tot schrapping van bijkomende passages in de niet-vertrouwelijke versie van het besluit van de Raad van het BIPT van 29 november 2011 tot h
 • Besluit van 29 november 2011 tot het opleggen van een administratieve boete aan Telenet wegens de niet-naleving van artikel 108, §2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Advies van 25 oktober 2011 met betrekking tot het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden
 • Raadpleging van 4 augustus 2011 inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door GSM-gebruik te bestrijden
 • Besluit van 28 juni 2010 tot het opleggen van een administratieve boete aan Belgacom wegens de niet-naleving van artikel 108, §2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Besluit van 14 oktober 2009 betreffende de beschikbaarstelling van informatie waarmee de consumenten een onafhankelijk oordeel kunnen vormen over de kosten van alternatieve gebruiksplannen
 • Ontwerpbesluit van 17 juni 2009 betreffende de beschikbaarstelling van informatie waarmee de consumenten een onafhankelijk oordeel kunnen vormen over de kosten van alternatieve gebruiksplannen
 • Besluit van 3 april 2008 i.v.m. art. 113 "kwaliteitsindicatoren"
 • Samenvatting raadpleging ontwerpbesluit art. 113 "kwaliteitsindicatoren"
 • Ontwerpbesluit van 8 oktober 2008 betreffende de indicatoren in verband met de kwaliteit van de elektronische-communicatiediensten, alsook de inhoud, de vorm en de wijze van publicatie van de inlichtingen - geval van indicator nr. 4
 • Besluit van 3 april 2008 i.v.m. art. 113 "kwaliteitsindicatoren" geval "mobiel"
 • Samenvatting raadpleging ontwerpbesluit art. 113 "kwaliteitsindicatoren" geval "mobiel"
 • Ontwerpbesluit van 18 december 2007 betreffende de indicatoren in verband met de kwaliteit van de elektronische-communicatiediensten, alsook de inhoud, de vorm en de wijze van publicatie van de inlichtingen - geval van de mobiele
 • Ontwerpbesluit van 30 oktober 2007 betreffende de indicatoren in verband met de kwaliteit van de elektronische-communicatiediensten, alsook de inhoud, de vorm en de wijze van publicatie van de inlichtingen
 • Besluit van 13 november 2007 betreffende de publicatie van de inlichtingen in verband met de toegang tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten, alsook het gebruik van die netwerken en van die diensten; de inhoud en nad
 • Raadpleging over het ontwerpbesluit betreffende de publicatie van de inlichtingen in verband met de toegang tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten alsook het gebruik van die netwerken en van die
 • Antwoordformulier met betrekking tot de vragen gesteld in de brief van 20 juni 2007 verband met de artikelen 122, 124, 125 en 129 WEC
 • Synthese van de raadpleging van 13 februari 2007 betreffende de inlichtingen in verband met de toegang tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten (alsook het gebruik van die netwerken en van die diensten)
 • Vragenlijst over de toepassing van de artikelen 108, 110, 114, 115, 116, 130 en 131 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Raadpleging op vraag van 13 februari 2007 met betrekking tot de inlichtingen in verband met de toegang tot elektronische-communicatienetwerken en –diensten, alsook het gebruik van die netwerken en van die diensten
 • Advies van de "werkgroep bestaande uit het Instituut en de operatoren" over het kader voor de invoering van een tool waarmee het meest voordelige aanbod van elektronische-communicatiediensten kan worden beoordeeld
 • Ontwerpadvies van de werkgroep bestaande uit het Instituut en de operatoren over het kader voor de invoering van een tool waarmee het meest voordelige aanbod van elektronische-communicatiediensten kan worden beoordeeld
 • Mededeling van 29 september 2006 met betrekking tot het uitstel van de uiterste datum voor de nationale raadpleging betreffende de indicatoren in verband met de kwaliteit van de elektronische-communicatiediensten, alsook de inhoud

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven