Onderhavig ontwerpbesluit kadert in de uitvoering van artikel 7, § 2, vierde lid, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna “WEC”). De doelstelling van onderhavig ontwerpbesluit is tweeledig:

  • het bepalen van de gevallen waar de duur van de opheffing van de storing op de toegangslijn niet wordt meegerekend bij het toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen vermeld in artikel 7, §2 van de bijlage WEC omdat dit gevallen betreft waarover de aanbieder geen controle heeft en die niet kunnen worden toegeschreven aan een fout van hem;
  • het vastleggen van de nadere bepalingen voor de communicatie en goedkeuring van de door de aanbieder van de universele dienst aangehaalde oorzaken om de niet-naleving van zijn verplichtingen te rechtvaardigen.

Antwoordtermijn 29 juli 2014.

Naar boven