De doelstelling van onderhavig besluit is tweeledig:

  • het bepalen van de gevallen waar de duur van de opheffing van de storing op de toegangslijn niet wordt meegerekend bij het toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen vermeld in artikel 7, §2 van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie omdat dit gevallen betreft waarover de aanbieder geen controle heeft en die niet kunnen worden toegeschreven aan een fout van hem;
  • het vastleggen van de nadere bepalingen voor de communicatie en goedkeuring van de door de aanbieder van de universele dienst aangehaalde oorzaken om de niet-naleving van zijn verplichtingen te rechtvaardigen.

Naar boven