• Werkplan 2024

  Publicaties › Werkplan -
  In het jaarlijkse werkplan worden de strategische doelstellingen uit het Strategisch Plan vertaald naar operationele doelstellingen met behulp van fiches die per strategische as de strategische doelstelling invulling geven.
 • Plannen en verslagen

  Pagina's
  Als onafhankelijk instituut moet het BIPT natuurlijk wel rekenschap afleggen van zijn activiteiten. Elk jaar brengt het BIPT, in zijn jaarverslag, verslag uit over zijn activiteiten van het afgelopen jaar. De Raad van het BIPT stelt om de drie jaar een strategisch plan op, waarvan de definitieve versie wordt voorgesteld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • Beveiliging van de netwerken en van de informatiesystemen

  Pagina's
  De telecomwet definieert de veiligheidsmaatregelen die de operatoren moeten nemen, zowel om de goede werking van hun netwerk en dienst te waarborgen (bijvoorbeeld in het kader van het risico voor afschakeling van het stroomnet) als om de (persoons)gegevens te beschermen die worden verwerkt in het kader van de levering van die netwerken en diensten.
 • Deel 4 - netwerkelementen - sjabloon

  Publicaties › Overige -
  Deel 4 - netwerkelementen - sjabloon
 • Besluit van 23 januari 2024 betreffende de verklaring van overeenstemming van het kostentoerekeningssysteem voor bpost voor 2022

  Publicaties › Besluit -
  Overeenkomstig het artikel 19 van het KB van 25 april 2014 neemt het BIPT huidig besluit waarin het een verklaring van overeenstemming aan de universeledienstaanbieder richt.
 • Universele en niet-universele postdiensten

  Pagina's
  De universele postdienst omvat zowel de nationale als grensoverschrijdende diensten en bestaat uit: het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postzendingen tot 2 kg; het ophalen, het sorteren, het vervoer en de distributie van postpakketten, aangeboden tegen enkelstuktarief tot 10 kg; de distributie van de postpakketten aangeboden tegen enkelstuktarief en ontvangen vanuit andere lidstaten tot 20 kg; de diensten in verband met aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde.
 • Databank gereserveerde en toegewezen nummers

  Publicaties › Database -
  Deze database bevat het Belgische nummeringsplan en geeft de situatie weer per nummerblok op het moment van de publicatie.
 • Frequentieplan jagers

  Publicaties › Overige -
  Frequentieplan jagers
 • Bestek - Dekkingsmetingen van de Belgische spoorwegen

  Publicaties › Overheidsopdracht -
  De opdracht omvat het opmeten van de radiodekking van de Belgische spoorwegen door de vier mobiele netwerkoperatoren en Infrabel.
 • Mededeling met betrekking tot de monitoring van de universele dienst op telecommunicatiegebied 2023

  Publicaties › Mededeling -
  Conform artikel 103 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, oefent het BIPT controle uit op de universeledienstverlening en legt het een jaarverslag voor aan de minister betreffende eventuele aanpassingen aan de universeledienstverplichtingen.
Naar boven