De markt van de elektronische communicatie werkt niet in een vacuüm.

Talrijke internationale en regionale instanties hebben tot doel de harmonisatie te versterken, alsook de samenwerking tussen de regelgevende instanties en de openbare en private operatoren. Dit impliceert ook overleg met de gebruikers.

Daarom heeft het BIPT betrekkingen aangeknoopt met een groot aantal organisaties.

BEREC

Het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie of “BEREC”, is opgericht bij een Europese verordening. BEREC moet in zijn activiteiten de doelstellingen nastreven die in het Europees regelgevend kader voor elektronische communicatie zijn opgenomen. 

BEREC draagt met name bij tot het bevorderen van de connectiviteit en toegang tot netwerken met zeer hoge capaciteit, de bevordering van concurrentie en efficiënte investeringen tot de ontwikkeling en betere werking van de interne markt voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en tot een betere bescherming van de consumenten door te streven naar een consistente toepassing van het EU-regelgevingskader. 

Deze instantie verricht zijn taken in samenwerking met de nationale regelgevende instanties (NRI’s) en de Europese Commissie. Het moet niet enkel de samenwerking tussen NRI’s onderling bevorderen, maar ook tussen de NRI’s en de Europese Commissie. 

Michel Van Bellinghen, voorzitter van de Raad van het BIPT, werd in 2019 verkozen tot voorzitter van BEREC in 2021 en zal de functie van vice-voorzitter van BEREC uitoefenen in 2020 en 2022.

IRG

De Independent Regulators Group (IRG) is een forum dat in 1997 door Europese regulatoren is opgericht om ervaringen te kunnen delen over kwesties van gemeenschappelijk belang, zoals interconnectie, prijzen, universele dienst, enz. Deze onderwerpen spelen een belangrijke rol in de reglementering en de ontwikkeling van de Europese telecommunicatiemarkt.
Het BIPT neemt deel aan de Algemene Vergaderingen van de IRG en participeert in de IRG werkzaamheden.

Europese Unie

Het BIPT werkt actief mee aan talrijke comités en/of volgt van nabij de werkzaamheden ervan: het COCOM (of Comité voor communicatie), het RSC (Radiospectrumcomité), de RSPG (de groep voor het radiospectrumbeleid), het TCAM-comité (comité belast met de follow-up van de RED richtlijn betreffende radioapparatuur), het eTEN-comité (Trans-European Networks in electronic communications) alsook aan ad-hocgroepen die door de Commissie worden bijeengeroepen.

Deze comités zijn opgericht in het kader van de gerelateerde richtlijnen van de Raad en het Parlement.

CEPT

Deze conferentie werd in 1959 opgericht door 19 landen (momenteel telt ze er 48) en ze verenigde aanvankelijk de nationale administraties die belast waren met de post- en telecommunicatiesector. De CEPT coördineerde de samenwerking tussen de lidstaten inzake commerciële, operationele, regelgevende en normalisatieaangelegenheden. Sinds 1992 houdt de CEPT zich enkel nog bezig met onderwerpen van regelgevende aard.

Binnen de CEPT zijn drie comités opgericht: het CERP (Europees Comité voor postreglementering), het ECC (Elektronisch Communicatie Comité) en het Com-ITU (Comité voor de ITU werkzaamheden). Het ECC beschikt ook over een permanent secretariaat: het ECO (European Communications Office).

Het BIPT neemt deel aan:

 • de plenaire vergadering van de CEPT;
 • de plenaire vergaderingen van het ECC alsook aan verschillende werkgroepen van het ECC;
 • de raad van bestuur van het ECO;
 • de plenaire vergaderingen van het CERP alsook aan verschillende werkgroepen van het CERP.

ITU

De ITU is een intergouvernementele organisatie waarbinnen de openbare en de private sector samenwerken met het oog op de ontwikkeling van de telecommunicatie en de harmonisatie van het telecommunicatiebeleid in de aangesloten landen. 

Op normatief vlak coördineert de ITU-T de ontwikkeling van de systemen en de technieken die de nieuwe wereldwijde informatie-infrastructuur vormen. 

Inzake radiocommunicatie heeft de ITU-R tot taak te waarborgen dat alle radiocommunicatiediensten rationeel, rechtvaardig, efficiënt en zuinig gebruikmaken van het frequentiespectrum, studies uit te voeren en aanbevelingen aan te nemen over radioaangelegenheden. 
De opdracht van de "Sector voor de Ontwikkeling van de Telecommunicatie" (ITU-D) bestaat erin de ontwikkeling van de telecommunicatie op wereldniveau te vergemakkelijken en te bevorderen door activiteiten voor technische samenwerking en bijstand aan te bieden, te organiseren en te coördineren.

Het BIPT neemt deel aan:

 • de Conferentie van gevolmachtigden;
 • de Raad van bestuur (als waarnemer);
 • de Wereldconferentie voor radiocommunicatie alsook aan de voorbereidende conferenties ervan;
 • de Wereldvergadering voor de normalisatie van de telecommunicatie;
 • het Wereldforum voor telecommunicatiebeleid.

OESO

De OESO heeft tot taak de economie in haar lidstaten te versterken, de efficiëntie ervan te verbeteren, de markteconomie te bevorderen, de vrijhandel te ontwikkelen en bij te dragen tot de groei van zowel de industrielanden als van de ontwikkelingslanden.

Het BIPT neemt deel aan de vergaderingen van de werkgroep gewijd aan “Communication Infrastructure and Services Policy”.

ETSI

Het ETSI is in 1988 door de CEPT opgericht met als opdracht technische normen inzake telecommunicatie op te stellen. Het instituut telt 700 leden uit 62 verschillende landen: administraties, operatoren, fabrikanten, dienstenverleners, onderzoekslaboratoria en consumenten.

Het BIPT neemt deel aan:

 • de algemene vergadering,
 • het ERM-comité (Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters),
 • Het LI-comité (Legal Intercept),
 • Het EMTEL-comité 'EMergency TELecommunications).
   

HCM

HCM-akkoord” is de naam van het akkoord dat gesloten is tussen de administraties van 17 landen waaronder België, inzake coördinatie van de frequenties tussen 29,7 MHz en 39,5 GHz, met het oog op het verhinderen van onderlinge schadelijke interferentie voor de vaste diensten en mobiele diensten te land en het optimaliseren van het frequentiespectrumgebruik.
 

ICANN

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) is een organisatie zonder winstoogmerk naar Californisch recht verantwoordelijk voor het wereldwijd beheer en coördinatie van het systeem van een aantal unieke identifiers op het Internet. Eveneens is ICANN verantwoordelijk voor de coördinatie en uitbating van het DNS root name server.

Binnen ICANN neemt het BIPT deel aan de GAC (Governmental Advisory Committee), waarin de overheden zetelen. Onze rol is het geven van advies aan ICANN over kwesties van openbaar beleid, vooral wanneer er een verband is tussen de activiteiten of het beleid van ICANN en nationale wetten of internationale overeenkomsten. GAC bespreekt kwesties met het ICANN-bestuur en andere ICANN-ondersteunende organisaties, adviescommissies en andere groepen en levert regelmatig advies.

ENISA

ENISA, het Agentschap van de Europese Unie voor cyberbeveiliging, is een expertisecentrum voor cyberveiligheid in Europa. ENISA helpt de EU en de EU-landen problemen op het gebied van informatiebeveiliging te voorkomen, op te sporen en te verhelpen. 

De dienst Netwerkbeveiliging volgt specifieke werkzaamheden van ENISA op en neemt actief deel aan de Art 13a EG en de relevante werkstromen van de NIS Samenwerkingsgroep.
 

RAINWAT

Dit akkoord (regionaal akkoord met betrekking tot de radiocommunicatiedienst voor de binnenvaart) is op 18 april 2012 ondertekend in Boekarest, hoofdzakelijk door Rijn- en Donaulanden.

Het doel is voor personen en goederen op de binnenwateren gemeenschappelijke veiligheidsprincipes en -regels op te stellen gezien de harmonisatie van de radiocommunicatiedienst zal bijdragen tot een hogere veiligheid van de binnenvaart overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van het Radioreglement van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU).

Meer informatie op http://www.rainwat.bipt.be/

NAVO

Het BIPT neemt deel aan :

 • het CCPG (Civil Communications Planning Group) dat voor de civiele noodplanning (Civil Emergency Planning, CEP) binnen de NAVO, vraagstukken behandelt en adviezen geeft met betrekking tot de sector van de elektronische communicatie en de postdiensten,  
 • het FMSC- (Frequency Management SubCommittee), dat binnen de Alliantie gezaghebbend is op het stuk van frequenties. Het FMSC is de opvolger van het Allied Radio Frequency Agency (ARFA).
   


 

Naar boven