Het gebruik van deze site betekent dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt die hierna worden beschreven.

Doel van de site

De website van het BIPT biedt alle beschikbare informatie over de dienstverlening en het beleid van de verschillende diensten en afdelingen van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie.

De informatie op deze site is correct maar van algemene aard. Ze is dus niet noodzakelijk aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en mag dus niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies.

Tevens moet worden onderstreept dat de inlichtingen en documenten die op of via de website van het Instituut beschikbaar zijn, niet mogen worden beschouwd als een authentieke reproductie van de officieel aangenomen teksten. Alleen de officiële teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn bekendgemaakt worden als authentiek beschouwd. Indien er verschillen bestaan tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst, heeft de officiële gedrukte tekst die in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, altijd voorrang.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het BIPT werkt zijn website bij opdat de aangeboden informatie volledig, correct, exhaustief en actueel blijft. Indien er desondanks fouten opduiken in de beschikbaar gestelde middelen doet het Instituut er alles aan om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.

Het BIPT probeert zoveel mogelijk onderbrekingen wegens technische problemen te voorkomen. Toch kan het Instituut niet garanderen dat zijn site volledig vrij zal blijven van onderbrekingen of niet onderhevig zal zijn aan andere problemen van technische aard.

De site van het BIPT en de websites waar de site van het Instituut naar verwijst, kunnen links bevatten naar andere websites van overheden, instanties en organisaties waarover het BIPT geen technische of inhoudelijke controle heeft. Het Instituut kan daarom geen enkele garantie bieden in verband met de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch wat de beschikbaarheid van die websites betreft. Het BIPT wijst alle aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade die het gevolg is van de raadpleging of het gebruik van de websites of inlichtingen die beschikbaar worden gesteld op de websites waarnaar de site van het Instituut verwijst.

Auteursrechten

Tenzij anders vermeld, is de informatie die u op de site www.bipt.be vindt, vrij van auteursrechten. De informatie mag gratis worden gebruikt op voorwaarde dat de bron wordt vermeld en ze enkel voor persoonlijk gebruik dient. Indien er voorafgaande toestemming nodig is voor het gebruik of de reproductie van bepaalde inlichtingen, worden de beperkingen op het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Voor het gebruik en de reproductie van multimediale informatie (waaronder beeld, geluid en softwareapplicaties) is altijd de voorafgaande toestemming vereist.

Het BIPT behoudt zich alle intellectuele-eigendomsrechten op de site www.bipt.be voor. Wanneer op of via de site van het BIPT bepaalde inhoud kan worden geraadpleegd die verstrekt wordt door derden en door het auteursrecht beschermd is, beperkt dit de mogelijkheden inzake gebruik en reproductie en is daarvoor de voorafgaande toestemming van de respectieve auteur vereist.

Voorbehoudsclausule e-mails

Enkel documenten die ondertekend zijn door de Raad van het BIPT of door een van zijn afgevaardigden zijn bindend voor het BIPT.

Als u niet de geadresseerde bent, of wanneer u geen uitdrukkelijke toestemming hebt, dan is elke vorm van onthulling, reproductie, kopie, verdeling of andere verspreiding van deze communicatie strikt verboden.

Indien u een verzending verkeerdelijk hebt ontvangen, gelieve dit dan onmiddellijk aan de afzender te melden en deze mail te verwijderen.

Naar boven