Inleiding

Wanneer u een bezoek brengt aan onze website, gebruik maakt van één van onze diensten of bij de uitvoering van sommige van onze wettelijke opdrachten of taken van algemeen belang, verwerkt het BIPT een aantal persoonsgegevens. Het BIPT vindt uw privacy uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren.

We willen u ook zoveel mogelijk controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Indien u vragen hebt over uw persoonsgegevens of over de privacyverklaring kan u ons bereiken via de contactgegevens hieronder vermeld.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

De verwerking van uw gegevens zal ofwel gerechtvaardigd zijn op basis van een wettelijke opdracht of een taak van openbaar belang ofwel op basis van uw expliciete toestemming die u zal gevraagd worden.

De meeste verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren in het kader van de toepassing van de wetgeving inzake post, elektronische communicatie en audiovisuele media en/of op grond van een andere wetgeving die verplichtingen oplegt aan het BIPT.

De verwerking kan gebeuren voor uiteenlopende doeleinden :

 • klanten- en leveranciersbeheer,
 • beheer van geschillen,
 • personeelsbeheer,
 • beveiliging, 
 • vergunningen en wettelijk voorgeschreven aangiftes,
 • opdrachten van gerechtelijke politie

Behalve voor bepaalde persoonsgegevens die vereist zijn bij wet, mag u vrij beslissen of u ons al dan niet persoonsgegevens bezorgt. Het is echter wel mogelijk dat wanneer u ons bepaalde informatie niet bezorgt, we de hierboven vermelde doeleinden misschien niet kunnen verwezenlijken. 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken verschillende categorieën van gegevens :

 • identiteitsgegevens
 • personeelsgegevens
 • gegevens in verband met opleidingen en studies
 • gegevens uit de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, uit de Kruispuntbank van de Ondernemingen, uit het Rijksregister en uit andere authentieke databronnen

Met wie delen we uw gegevens?

De persoonsgegevens die wij verwerken, worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden alleen overgemaakt aan de instellingen die ertoe gemachtigd zijn om deze gegevens te ontvangen.

Een dergelijke overdracht kan betekenen dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met internationale organisaties gevestigd in de landen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals bv. de ITU.

Het BIPT doet soms beroep op dienstverleners die in opdracht van het BIPT persoonsgegevens verwerken. Het BIPT voorziet in het contract met de verwerker de nodige bepalingen ter bescherming van de persoonsgegevens. Deze dienstverlener mag de persoonsgegevens slechts verwerken volgens de strikte voorschriften van het BIPT. In geen geval worden de aldus verwerkte persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden van het BIPT.

Deze dienstverleners kunnen zich bevinden in locaties buiten de Europese Unie. In dat geval wordt de bescherming van uw gegevens verzekerd doordat deze zich bevinden in

 • landen die beschikken over een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie
 • en er met hen gepaste contractuele bepalingen werden afgesloten.

Protocollen uitwisseling persoonsgegevens

De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t.de verwerking van persoonsgegevens schrijft voor dat er voor elke elektronische mededeling van persoonsgegevens door het BIPT naar een andere instantie of naar een derde een protocol moet worden opgesteld.

Een protocol is noodzakelijk wanneer zowel het BIPT als diegene waarmee de persoonsgegevens worden uitgewisseld, elk voor zich de verwerkingsverantwoordelijke zijn voor de uitgewisselde persoonsgegevens.

De betrokken partijen beschrijven in het protocol de uitwisseling van de persoonsgegevens. Een protocol is in die zin een transparantiedocument dat aan alle belangstellenden duidelijk maakt welke persoonsgegevens het BIPT uitwisselt met andere verwerkingsverantwoordelijken. 

Meer informatie over protocollen vindt u op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De protocollen die het BIPT heeft afgesloten, vindt u hier :

Hoelang blijven uw gegevens bewaard?

De gegevens die worden verwerkt voor de uitvoering van een wettelijke opdracht of een taak van algemeen belang worden bewaard voor de tijd die nodig is voor de toepassing van de wetgeving of de uitvoering van de taak van algemeen belang.

De gegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt, worden bewaard voor de tijd die bij registratie wordt aangeduid of tot intrekking van uw toestemming.

Wat doen we om misbruik of ongeoorloofde toegang te voorkomen?

Het BIPT heeft een aantal elektronische en administratieve procedures en hardwarevoorzieningen geïmplementeerd. Ze evalueert deze regelmatig opnieuw en voert updates uit om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, de beveiliging te garanderen en ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie correct wordt gebruikt om de gewenste verwerking uit te voeren.

Het personeel van het BIPT dat toegang heeft tot informatie die identificatie van personen mogelijk maakt, is verplicht deze informatie te beschermen in overeenstemming met deze verklaring over de bescherming van persoonsgegevens. In het bijzonder moet het personeel zich onthouden van het gebruik van deze informatie voor andere doeleinden dan waarvoor deze wordt verwerkt.

Hoe kan u uw rechten aanwenden in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens ?

U heeft het recht om te allen tijde een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen om na te gaan of de informatie die wordt bewaard juist is en/of om deze informatie te verbeteren of bij te werken. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting / het algemeen belang, wordt uw verzoek ingewilligd en verwerkt.

U kan ook vragen dat uw persoonsgegevens volledig worden gewist als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming. In de mate dat dit niet tegenstrijdig is met een wettelijke verplichting of het algemeen belang, wordt uw verzoek ingewilligd en verwerkt.

Indien u vragen hebt of u meent dat uw rechten worden geschonden, kan u ons dit laten weten.

Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om uw identiteit na te gaan voordat u gegevens kunt bekijken en eventueel verbeteren.

Het BIPT beschikt over een functionaris voor gegevensbescherming die toeziet op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens, en op de naleving van de toepasselijke wetgeving. U kan deze functionaris contacteren via e-mail voor al uw verzoeken tot informatie of vragen tot uitoefening van uw rechten inzake privacybescherming.

U kan deze functionaris ook schriftelijk contacteren op het adres :

BIPT
Functionaris voor gegevensbescherming
Ellipsgebouw C
Koning Albert II-laan 35 bus 1
1030 Brussel 

Als u van oordeel bent dat uw rechten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens niet werden gerespecteerd, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via contact(at)apd-gba.be of per post :

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Naar boven