Overeenkomstig artikel 107, § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie moeten de operatoren van nummergebaseerde interpersoonlijke communicatiediensten ononderbroken toegang verschaffen tot de nooddiensten.

Na de openbare raadpleging van 19 oktober 2023 tot 19 november 2023 over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de verplichting tot redundante afgifte van noodoproepen lijkt het noodzakelijk de redundantieverplichting die door de in artikel 107, § 3, bedoelde operatoren ten uitvoer moet worden gebracht, nader te specificeren en te voorzien in een mechanisme voor de aanwijzing van de operatoren die gezamenlijk verantwoordelijk zullen zijn om een redundantieoplossing te verstrekken alsook de terugbetaling van de kosten die hiertoe zijn gemaakt.

Om aan deze doelstellingen te voldoen, wordt het in de bijlage opgenomen voorontwerp van wet op verzoek van de minister van Telecommunicatie aan deze openbare raadpleging voorgelegd.

Hoe kunt u reageren op dit document?

Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven