Aan Telenet wordt verweten dat het niet de gepaste veiligheidsmaatregelen heeft genomen zoals ervan vereist wordt door artikel 107/2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor zijn site in [vertrouwelijk].

Zo is Telenet er in het bijzonder niet in geslaagd om:

  • deze site te beschermen tegen storm Eunice op 18 februari 2022;
  • de fysieke toegang tot deze site te beveiligen, zoals werd vastgesteld tijdens een bezoek van twee personeelsleden van het BIPT aan deze site op 21 februari 2022.

Update
In zijn arrest van 10 mei 2023 stelt het Marktenhof hetgeen aan Telenet verweten wordt (ontoereikendheid van de veiligheidsmaatregelen voor een van zijn sites) niet ter discussie.

Echter, het Marktenhof stelt dat het BIPT verzachtende omstandigheden in aanmerking diende te nemen, namelijk (1) geen opzet in hoofde van Telenet en (2) de impact van het lopende gerechtsdeskundigenonderzoek op de timing om de nodige maatregelen te nemen.

Gelet op die verzachtende omstandigheden verlaagt het Marktenhof de boete van € 190.000 naar € 150.000.

Naar boven