Deze openbare raadpleging betreft een voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 2, 11/1°, 28/3 en 28/4 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Het voorontwerp van wet brengt de volgende wijzigingen aan:

  1. schrapping van de definitie van “beheerder van passieve infrastructuren” vastgelegd in artikel 2, 11/1, van de WEC;
  2. wijziging van de artikelen 28/3 en 28/4 van de WEC om de ondernemingen die openbare elektronische-communicatienetwerken aanbieden of daartoe gemachtigd zijn, te verplichten om, met inachtneming van bepaalde voorwaarden, toegang te verlenen tot hun passieve infrastructuren, alsook tot bepaalde minimuminformatie over de voormelde infrastructuren, op verzoek van elke andere onderneming die openbare elektronische-communicatienetwerken aanbiedt of daartoe gemachtigd is;
  3. invoering in artikel 28/4, § 1, van de WEC, van de mogelijkheid voor de Koning om, op voorstel en advies van het BIPT, aan de lijst met informatie waarin dat artikel reeds voorziet, alle andere relevante informatie toe te voegen met betrekking tot de bestaande passieve infrastructuren van een onderneming die openbare elektronische-communicatienetwerken aanbiedt of daartoe gemachtigd is, en die zou bijdragen tot het bevorderen van de investeringen door de operatoren in de elektronische-communicatienetwerken met hoge snelheid. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 8 september 2023
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie “CONSULT-2023-C3”
  • Aanspreekpunt: Steve Van Den Bossche, eerste Adviseur (+ 32 2 226 87 68)
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven