Op 22 juni 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad zich akkoord verklaard met een reeks van bijkomende beveiligingsmaatregelen betreffende de mobiele netwerken.

Gevolglijk werd een voorontwerp van wet ter invoering van bijkomende veiligheidsmaatregelen voor de verstrekking van mobiele 5G-diensten en een ontwerp van koninklijk besluit met het oog op een beveiligde uitrol van 5G ter openbare raadpleging voorgelegd van 2/12/2020 tot 30/12/2020.

Een nieuw ontwerp van koninklijk besluit werd voorbereid, dewelke het voornoemd koninklijk besluit (dat ter openbare raadpleging werd voorgelegd in december 2020) vervolledigt, en beoogt om beveiligingsmaatregelen in te voeren voor de verstrekking van mobiele 5G-diensten voor de full MVNO’s en het beroep op dienstenaanbieders.

Deze openbare raadpleging heeft betrekking op dit nieuwe ontwerp van koninklijk besluit.

Op verzoek van mevrouw Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, Telecommunicatie en Post, organiseert het BIPT een openbare raadpleging over de teksten in de bijlage.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Einde van de raadpleging: 4 juni om 18u00
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie CONSULT-2021-B7 
  • Aanspreekpunt:    Dienst Netwerkveiligheid (+32 2 226 89 78)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het vermelde adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk moeten aangeven wat vertrouwelijk is.
     

Naar boven