Op 22 juni 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad zich akkoord verklaard met een reeks van bijkomende beveiligingsmaatregelen betreffende de mobiele netwerken.

Het voorontwerp van wet en van koninklijk besluit die ter openbare raadpleging zijn voorgelegd, hebben als voorwerp de beveiliging van de mobiele netwerken van de vijfde generatie (5G).

Op verzoek van mevrouw Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken, Telecommunicatie en Post, organiseert het BIPT een openbare raadpleging over de teksten in de bijlage.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Einde van de raadpleging: 30 december om 18u00
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie CONSULT-2020-D5
  • Aanspreekpunt: Dienst Netwerkveiligheid (+32 2 226 89 78)
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het vermelde adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk moeten aangeven wat vertrouwelijk is.
     

Naar boven