Krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven is het BIPT belast met de jaarlijkse publicatie van een verslag over de activiteiten die het heeft ondernomen om zich ervan te vergewissen dat de aanbieders van postdiensten hun verplichtingen vervullen. In 2012 had de essentie van de controle van de inachtneming van de postreglementering betrekking op de follow-up van de 26 controles die werden gelanceerd in 2011 en niet werden afgesloten voor 31 december 2011.

In 2012 heeft het BIPT ook 11 nieuwe dossiers geopend in het kader van de controles. De gecontacteerde ondernemingen werden verzocht om schriftelijk een formulier in te vullen dat een vragenlijst omvat inzake de verplichtingen die de "postwetgever" oplegt aan de aanbieders van postdiensten. Van deze elf controles waren er drie afgewerkt op 31 december 2012. Dat komt voornamelijk doordat de ondernemingen treuzelen om het formulier terug te zenden aan het BIPT en het vaak onvolledig invullen.

Uit de grondige analyse van de dossiers blijkt dat de maatschappijen die de postale reglementering overtreden, vaak een overtreding begaan van de bepalingen inzake klachtenbehandeling. De vastgestelde overtredingen vloeien vaak voort uit een gebrekkige kennis van de postale reglementering.

Ter herinnering: de ondernemingen die zich niet schikken naar de regelgeving kunnen formeel in gebreke worden gesteld conform artikel 21 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector.

Naar boven