Bijlagen

Voorontwerp van wet 

Bijlage 1: dispositief
Bijlage 2: memorie van toelichting

Bijlagen 3 tot 11: gecoördineerde versie van de gewijzigde wetten : 

Bijlage 3: wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hoofdstuk 2 van het dispositief);  
Bijlage 4: wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (hoofdstuk 3 van het dispositief);
Bijlage 5: Wetboek van Strafvordering (hoofdstuk 4 van het dispositief);     
Bijlage 6: wet van 5 augustus 1992 op het politieambt (hoofdstuk 5 van het dispositief);  
Bijlage 7: wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (hoofdstuk 6 van het dispositief)
Bijlage 8: wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hoofdstuk 7 van het dispositief)
Bijlage 9: wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten NL-FR (hoofdstuk 8 van het dispositief)
Bijlage 10: wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten NL (hoofdstuk 8 van het dispositief)
Bijlage 11: wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid (“NIS-wet”) (hoofdstuk 9 van het dispositief);   

Ontwerp van koninklijk besluit 

Bijlage 12: dispositief van ke koninklik besluit
Bijlage 13: verslag aan de Koning
Bijlage 14: geconsolideerde versie van het koninklijk besluit
 

Naar boven