Op 7 juli 2023 heeft Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Petra De Sutter het BIPT per brief gevraagd een advies uit te brengen over het ontwerp van “Tweede beheerscontract betreffende de universele postdienstverplichtingen (periode 2024-2028)”.

Dit advies onderzoekt enerzijds of dit ontwerp-beheerscontract in lijn is met de postwetgeving en gaat anderzijds na of het vooropgestelde proces in lijn is met de postwetgeving.

Naar boven