Minister Petra De Sutter, bevoegd voor o.a. Telecommunicatie, heeft zes miljoen* euro vrijgemaakt die zal ingezet worden om de digitale kloof die de grootste impact heeft bij kwetsbare personen, te helpen dichten. De minister wil dit doen in samenwerking met de telecomoperatoren.

Na het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 werd al snel duidelijk dat de zwaarste lasten bij de minst rijke mensen van onze samenleving vielen. De tijdelijke lockdowns, de semi-lockdowns, afstandsonderwijs, telewerk, … voor mensen met minder middelen, weegt de isolatie zwaarder door, zeker als deze mensen niet beschikken over internet of niet goed overweg kunnen met de huidige, digitale communicatiekanalen. Kinderen en jongeren die opgroeien in kansarme gezinnen dreigden enorme achterstanden op te lopen.  

Samen met u wilt de federale overheid reeds genomen initiatieven opschalen of nieuw op te starten projecten ondersteunen die helpen de digitale kloof bij de meest kwetsbare personen en bij onze schoolgaande jongeren, te verkleinen. Daarvoor werd 6 miljoen euro vrijgemaakt. U kan uw projecten indienen via de projectfiche beschikbaar op de website van het BIPT. De federale overheid heeft een ad hoc werkgroep van telecom en digitale inclusie experten aangesteld om de projecten te evalueren. Goedgekeurde projecten kunnen een maximale steun van 2.000.000 euro ontvangen, op voorwaarde dat de operator minstens hetzelfde bedrag mee investeert (cofinanciering). De selectiecriteria kan u vinden onder deze communicatie. U kan uw project(en) indienen tot en met 21/02/2021 07/03/2021. Vanaf april 2021 zullen de gekozen projecten bekend gemaakt worden.

*De projectoproep is een dossier dat het engagement van de regering verkreeg via de Ministerraad van 29/01. Er dient opgemerkt te worden dat de projecten zullen worden gefinancierd onder voorbehoud van de finale inschrijving van de kredieten via de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van 22/12/2020. Dit dient te gebeuren via de stemming door het Parlement van een aanpassing op de begrotingswet voor 30 juni 2021. Er kan geen voorafname gemaakt worden op de stemming van de begrotingswet door het Parlement (geen resultaatverbintenis van de Regering).

Uw project(en) komt/komen in aanmerking indien:

 • Het bedrag van de subsidieaanvraag tussen €500.000 en €2.000.000 ligt en het bedrag maximaal 50% is van de kostprijs van het volledig project (cofinanciering);
 • De ingediende projecten conform de staatsteunmaatregelen zijn, namelijk het verhelpen van marktfalen (situaties waar actoren uit de telecomsector uit eigen initiatief niet investeren of waar de scope te beperkt is en de steun van de overheid nodig is);
 • U akkoord gaat dat uw project ter goedkeuring aan de Europese Commissie zal worden voorgelegd en de uitbetaling pas plaatsvindt indien conform de staatsteunmaatregelen;
 • Het project loopt tot maximum 31 december 2021;
 • U begrijpt dat de financiering onder voorbehoud is van de goedkeuring van de aangepaste begroting 2021 door het parlement.

Hoe verloopt de procedure

 • Een ad hoc werkgroep van telecom en digitale inclusie experten zal als onafhankelijk orgaan een analyse maken van de ingediende projecten;
 • U kan uw project tot en met 21/02/2021 07/03/2021 indienen via sub_telecom@desutter.fed.be met de projectfiche welke u op de website van het BIPT kan vinden; 
 • De werkgroep zal een rangschikking maken van de ingediende projecten op basis van volgende categorieën, waaraan een score zal gegeven worden: 
 • aantal kwetsbare mensen die bereikt worden; 
 • impact op het dichten van digitale kloof;
 • startdatum (gezien de COVID19 urgentie, is een snelle uitrol cruciaal);
 • eigen inbreng operator (moet min. 50% zijn).
 • De werkgroep zal op basis van deze rangschikking het budget verdelen. In het geval dat met de ingediende projecten het totaalbedrag van 6Mio€ niet bereikt wordt, kan de Minister van Telecommunicatie eenmalig een tweede oproep lanceren voor het resterende budget voor augustus 2021;
 • Vanaf april worden de gekozen projecten bekend gemaakt;

Voor meer informatie of vragen kan u contact opnemen met Dorothy Adobea via sub_telecom@desutter.fed.be.

Petra De Sutter
Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

Naar boven