Op dit ogenblik wordt het gebruik van de CLI geconfronteerd met twee uitdagingen : enerzijds misbruiken malafide personen en instanties de CLI om eindgebruikers te bedriegen. Anderzijds wensen operatoren de mogelijkheid om de CLI meer flexibel te kunnen gebruiken. 

Deze evoluties worden slechts ten dele door de huidige regelgeving omkaderd. 

Het BIPT wenst met betrekking tot het gebruik en de presentatie van de CLI meer duidelijkheid te creëren (zie eveneens werkplan 2020) voor de sector en de eindgebruiker, gaande van het moment waarop een oproep geïnitieerd wordt tot het moment waarop een oproep beëindigd wordt. 

Daarom stelt het BIPT in onderhavig consultatiedocument vier principes voorop voor het afwikkelen van een oproep, waarmee beoogd wordt de betrouwbaarheid van de CLI te verhogen. 

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 14 september 2020;
  • Enkel via e-mail;
  • Met de referentie “Consult-2020-B7”;
  • Aanspreekpunt: Jan Vannieuwenhuyse, eerste ingenieur-adviseur (+32 2 226 87 59);
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.;
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk moeten aangeven wat vertrouwelijk is.
     

Naar boven