Deze raadpleging betreft het bijgevoegde voorontwerp van koninklijk besluit dat de wijziging beoogt van het koninklijk besluit van 2 februari 2007 betreffende de nooddiensten tot uitvoering van het artikel 107, § 1 en § 3, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, en houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie voor de nooddiensten.

Dit voorontwerp beoogt de lijst met nooddiensten die hulp bieden van op een afstand uit te breiden om er verscheidene hulplijnen en diensten voor de bestrijding van geweld in op te nemen. Sedert twee jaar is immers een toename van geweld waargenomen, met name gendergerelateerd geweld, geweld binnen het gezin en ook partnergeweld.

Door aan de traditionele noodnummers de nummers 0800 30 030 en 0800 98 100 (Franstalig België) toe te voegen alsook het nummer 1712 (Nederlandstalig België), die gebruikt worden om de hulplijnen en de diensten voor hulp bij geweld te bereiken, beoogt het voorontwerp van koninklijk besluit een bijkomend middel in te voeren om geweld, met name binnen het gezin, te voorkomen; een middel dat kan leiden tot een efficiënte hulp aan zowel de slachtoffers als aan hun naasten, professionals en geweldplegers. Het als bijlage bijgevoegde ontwerp van verslag aan de Koning bevat bijkomende uitleg hierover.

Hoe kunt u reageren op dit document?

  • Tot 31/08/2022
  • Enkel via e-mail naar consultation.sg@bipt.be
  • Met de referentie CONSULT-2022-D7 
  • Aanspreekpunt: Rudi Smet, eerste ingenieur-adviseur, +32 (0)2 226 87 56  
  • Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.
  • Voeg dit formulier als eerste blad bij uw antwoord a.u.b.
  • Uw opmerkingen zouden moeten verwijzen naar de paragrafen en/of tekstgedeelten waarop ze betrekking hebben en duidelijk aangeven wat vertrouwelijk is.

Naar boven