In de maatschappij van vandaag waarin quasi iedereen gebruik maakt van elektronische communicatiemiddelen en informaticasystemen is het een noodzaak voor de verschillende overheden om ook in deze “virtuele” omgeving opsporingen te kunnen doen teneinde de rechten van de maatschappij en de burgers te doen respecteren en om verdachten te kunnen opsporen, identificeren, lokaliseren en in voorkomend geval informatie te bekomen over hun communicaties of deze communicaties te onderscheppen.

Het is duidelijk dat deze opsporingen niet mogelijk zijn zonder de medewerking van de operatoren van netwerken of de verstrekkers van elektronische communicatiediensten (hierna steeds vermeld als “operator” en “dienstenverstrekker”).

De wetgever heeft hiertoe enerzijds diverse bevoegdheden toegekend aan bepaalde gerechtelijke overheden en inlichtingendiensten en anderzijds diverse verplichtingen opgelegd aan de operatoren en dienstenverstrekkers.

In uitvoering van de wettelijke bepalingen zijn diverse overheden betrokken om vorm te geven aan deze samenwerking tussen overheden en de operatoren en dienstenverstrekkers.

De overheid streeft er naar om deze samenwerking zo efficiënt en economisch mogelijk te laten verlopen.

Om deze redenen werd de Dienst NTSU CTIF van de Federale politie voor een aantal medewerkingsvormen aangeduid als bevoegde tussenpartij voor de uitwisseling van vragen en antwoorden tussen de overheden en de operatoren en dienstenverstrekkers.

Een uitwisselingsplatform, TANK genoemd, wordt thans ontwikkeld om de gegevensuitwisseling te automatiseren.

In de toekomst zal het aansluiten op dit platform zowel voor operatoren als dienstenverstrekkers een primordiale voorwaarde vormen om door de overheid vergoed te kunnen worden voor de geleverde medewerking. Momenteel vereist het wettelijk kader dat de operatoren zich engageren om dit platform te gebruiken zodra dit beschikbaar wordt. Dit document, opgesteld door de CTIF, wil een beknopt overzicht geven van wettelijk kader, de bevoegdheden, de mogelijke medewerkingsverzoeken, de verplichtingen van de operatoren, strafbepalingen, de rol van de verschillende overheden, het project TANK, en de vraag tot engagement als operator of dienstenverstrekker.

Dit document heeft helemaal niet de pretentie om volledig te zijn. Het is een aanzet voor eenieder die kennis dient te verwerven over de samenwerking tussen de overheidsdiensten en operatoren en dienstenverstrekkers.

Naar boven