Artikel 29 van de Grondwet schrijft het volgende voor: “Het briefgeheim is onschendbaar. De wet bepaalt welke agenten verantwoordelijk zijn voor de schending van het geheim der aan de post toevertrouwde brieven.”

De Commissie “Grondwet en institutionele vernieuwing” van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers buigt zich over een voorstel tot herziening van dat artikel teneinde het aan te vullen met de volgende zin: “Het geheim van de private communicatie is onschendbaar, behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald”.

Die Commissie heeft het BIPT om zijn advies gevraagd over dat voorstel. 

Naar boven