Een Europese vrijwaringsprocedure die is ingeleid door Elsäkerhetsverket (ESV), de Zweedse autoriteit die verantwoordelijk is voor elektrische veiligheid, heeft geleid tot een verbod op de verkoop en installatie van de laadpalen Easee Home en Easee Charge, alsook tot de verplichting om tekortkomingen aan reeds geïnstalleerde laadpalen te verhelpen. Uit de technische analyse van de Zweedse autoriteit is niet-conformiteit met de geldende Europese wetgeving naar voren gekomen.

Meer bepaald werd vastgesteld dat dit type laadpalen, die radiocomponenten bevatten, niet voldoen aan de eisen van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur (hierna “de RED”).

Volgend op de vaststelling van ESV werd de procedure van artikel 40 van de RED in werking gesteld. Via deze procedure waarschuwen de lidstaten van de Europese Unie de Europese Commissie en elkaar over producten die gevaarlijk zouden kunnen zijn voor de consument en de maatregelen die een lidstaat al heeft genomen. De andere instanties nemen na het verstrijken van een bezwaartermijn vervolgens zelf passende maatregelen als zij het product op hun eigen markt aantreffen.

Het BIPT houdt toezicht op de naleving van de RED. Het dient deze procedure te volgen en passende maatregelen te treffen. Het BIPT volgt de vaststelling van zijn Zweedse collega ESV, wat betekent dat de producten Easee Home en Easee Charge momenteel ook in België niet meer mogen worden verkocht en geïnstalleerd en dat de fabrikant corrigerende maatregelen moet nemen voor de laadpalen die reeds bij klanten zijn geïnstalleerd. Detailhandelaren van het merk Easee werden per post van dit bevel in kennis gesteld.

In afwachting van een door de fabrikant geleverde oplossing die door de Zweedse markttoezichtautoriteit wordt goedgekeurd, verbiedt het BIPT niet om laders die bij particulieren zijn geïnstalleerd, te gebruiken.

Deze maatregelen zijn dus niet van toepassing op de nieuwe producten van Easee zoals de “Charge Lite”.

Zodra nieuwe informatie beschikbaar komt, zal de inhoud van deze pagina worden aangepast om Easee-detailhandelaren en alle belanghebbende partijen te informeren. In de tussentijd kunnen eventuele vragen, ook over de corrigerende maatregelen voor geïnstalleerde laadpalen, aan de fabrikant worden gesteld.

 

Naar boven