Het doel van deze pagina is om aan alle mogelijke kandidaten de antwoorden te verschaffen op eventuele inhoudelijke vragen van een kandidaat-dienstenaanbieder in het kader van het bestek met nr. 2022/TEL/VHH/Overbuild.

Deze pagina zal, indien nodig, bijgewerkt worden met de vragen die het BIPT ontvangt. Wij nodigen de mogelijke kandidaten dus uit om deze pagina regelmatig te raadplegen.

De inhoud van deze pagina is enkel beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

1.    Op bladzijde 23 wordt aangegeven dat het te ontwikkelen model geen bottom-up model is dat een gedetailleerde geografische analyse vereist. Kunt u uitleggen welk type model dan wordt verwacht?

Antwoord: Het verwachte model is geen bottom-up kostenmodel dat zou worden ontwikkeld door het netwerk te dimensioneren en alle netwerkelementen te berekenen die nodig zijn om aan de vraag te voldoen, noch een top-downmodel dat vertrekt van de boekhouding van de operatoren. Het BIPT ziet het model als een soort businessplan/ Net Present Value-berekening die kosten en opbrengsten vergelijkt, waarbij de kosten bepaald kunnen worden op basis van beschikbare informatie in bestaande kostenmodellen of door vereenvoudigde assumpties (bv. benchmarks), in plaats van een volledige bottom-up kostenberekening. Deze assumpties zouden echter gebaseerd moeten zijn op mogelijke geografische verschillen tussen statistische sectoren of gemeenten (zoals aangegeven in het bestek). De onderliggende geografische analyse hoeft niet te gedetailleerd te zijn, zoals vermeld op pagina 23. 

2.    Ziet u enige vorm van GIS-analyse als nuttig voor het project of helemaal niet? 

Antwoord: Het BIPT begrijpt deze vraag als een vraag of een analyse van geografische gegevens met GIS-software nuttig zou zijn. Zoals hierboven vermeld, moet de geografische analyse gebaseerd zijn op vereenvoudigende assumpties. Of hiervoor een GIS-analyse nodig is, moet door de kandidaat worden bepaald. De shapefiles van de statistische sectoren en de gemeenten kunnen door het BIPT ter beschikking gesteld worden voor gebruik in GIS-software.

3.    Het bestek specificeert niet dat een methodologie door de bieders moet worden verstrekt. Kunt u bevestigen dat dit het geval is?

Antwoord:  Het is niet verplicht om een methodologie in de offerte op te nemen. Een beschrijving van de methodologie moet echter worden geleverd als onderdeel van het rapport, in de deliverables van het project.

4.    Beschikbaarheid van granulaire kostengegevens - In het aanbestedingsdocument staat dat het BIPT momenteel werkt aan een uitgesplitst kostenmodel, maar het is niet duidelijk of het volledig klaar zal zijn tegen de tijd dat dit project van start gaat.

Antwoord: De komende geografische FTTH-modellering zal geotypes definiëren en karakteriseren door statistische sectoren te aggregeren op basis van hun bebouwingsdichtheid en de gemiddelde huishoudens per gebouw in de sector. Bovendien zal het bottom-up model een module bevatten waarmee de verschillende geografische dekkingen van de gemodelleerde operatoren (Proximus en zijn joint ventures) kunnen worden weergegeven, door koppelingen te maken tussen de statistische sectoren en de exploitanten die deze dekken. Dit zou in een vroege fase van het project beschikbaar moeten zijn.

5.    Als deze gedetailleerde kostengegevens niet beschikbaar zijn, is er dan andere informatie over gemeenten / statistische sectoren (bv. weglengte per inwoner)?

Antwoord: Aangezien een gedetailleerde geografische analyse niet vereist is, meent het BIPT dat de beschikbare kosteninformatie (zie het antwoord op de vorige vraag) volstaat. Een databank met de lengtes van koperkabels tussen de gebouwen en de straatkasten is echter beschikbaar bij het BIPT.

6.    Zou het aanvaardbaar zijn om twee begrotingsramingen in te dienen: 1) in de veronderstelling dat er geen GIS-analyse nodig is en 2) in de veronderstelling dat er wel een GIS-analyse nodig is?

Antwoord: In toepassing van artikel 1.2 van het bestek kunnen in het kader van deze aanbesteding geen varianten worden toegelaten.
 

Naar boven