Betrokken ondernemingen

De ondernemingen die onderworpen zijn aan verplichtingen ter zake zijn niet alleen de operatoren in de zin van artikel 2, 11°, van de telecomwet, gelet op de operationele behoeften van de bevoegde autoriteiten, en in het bijzonder van de gerechtelijke autoriteiten en van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.  Elke wettelijke bepaling moet afzonderlijk worden onderzocht om het persoonlijke toepassingsgebied ervan te bepalen.  Het BIPT spreekt zich niet uit over het toepassingsgebied van het Wetboek van Strafvordering, noch van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Verplichtingen

Artikel 9, § 7, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (verder de telecomwet) bevat principiële verplichtingen voor de aanbieders van private elektronische communicatienetwerken of elektronische-communicatiediensten die niet openbaar zijn, aanbieders die geen operator zijn in de betekenis van de telecomwet.  Tot op heden is dat artikel evenwel niet uitgevoerd.

Vanuit het oogpunt van het BIPT zijn de voornaamste verplichtingen van de operatoren inzake wettelijke onderschepping de volgende:

 • de identificatie van hun klanten, inclusief als ze gebruikmaken van een voorafbetaalde kaart (zie FAQ’s over dat onderwerp op deze site);
 • de bewaring van de identificatiegegevens en van de verkeers- en locatiegegevens;
 • de verstrekking, op basis van requisitoirs, van gegevens aan de bevoegde autoriteiten en deelname aan het informaticaproject van de NTSU-CTIF voor de centralisatie en automatisering van de vragen en van de antwoorden (“Tank”); 
 • de levering aan het BIPT van statistieken over de aanvragen van deze autoriteiten met betrekking tot de gegevens die krachtens artikel 126 van de telecomwet worden bewaard;
 • de oprichting van de coördinatiecel, die tot doel heeft de levering door de operator van gegevens aan de autoriteit die ze verlangt, te vergemakkelijken.

Het BIPT heeft een website tot stand gebracht (het eengemaakte meldplatform, zie rubriek “Praktische informatie”) om de toegang voor de bevoegde autoriteiten tot de contactgegevens van de leden van de coördinatiecel te vergemakkelijken.

Controle en sanctie

Het BIPT is belast met de controle van de naleving van de wetgeving (zie wettelijk kader), met uitzondering van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Aangezien de bepalingen die door het BIPT worden gecontroleerd, strafrechtelijk worden bestraft, zullen de inbreuken op deze wetgeving in principe worden vastgesteld door de officieren van gerechtelijke politie (van het BIPT ) en zal de inbreukprocedure worden toegepast hetzij door de Raad van het BIPT, hetzij door de procureur des Konings.

Wettelijk kader

Wat betreft de identificatie door de operatoren van hun eindgebruikers

Wat betreft de bewaring van identificatiegegevens en van metadata door de operatoren

Wat betreft de medewerking van de operatoren met de gerechtelijke autoriteiten en met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Documenten

 • Besluit van 14 januari 2020 betreffende de niet-naleving door Proximus van de regels in verband met de identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten
 • Besluit van 14 januari 2020 betreffende de niet-naleving door Telenet van de regels in verband met de identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten
 • Statistische inlichtingen inzake dataretentie voor 2018
 • Besluit van 24 april 2019 betreffende de niet-naleving door Lycamobile van de wetgeving in verband met de identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten
 • Statistieken over het verstrekken van gegevens door operatoren aan bevoegde autoriteiten in 2017
 • Niet vertrouwelijke versie van het besluit van 15 juni 2018 betreffende het opleggen aan Lycamobile van maatregelen bepaald in artikel 21 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector in het kader van de identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten
 • Besluit van 6 april 2018 betreffende de verlenging van een voorlopige maatregel opgelegd aan Lycamobile in het besluit van 30 maart 2018 in het kader van de identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten
 • Besluit van 30 maart 2018 tot oplegging van voorlopige maatregelen aan Lycamobile in het kader van de identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten
 • Voorafbetaalde kaart (Formulier)
 • Statistische inlichtingen inzake dataretentie voor 2016
 • Informatiebrochure: Medewerkingsverplichtingen met gerechtelijke autoriteiten
 • Statistische inlichtingen inzake dataretentie voor 2014 en 2015
 • Nota van het BIPT betreffende de wet van 1/09/2016 en het koninklijk besluit “voorafbetaalde kaarten” van 27/11/2016 bestemd voor de operatoren
 • Raadpleging van 11 oktober 2016 betreffende de gebruiksvoorwaarden van IPV4/CGN
 • Raadpleging betreffende de opties in de ETSI-normen die de operatoren in acht moeten nemen in het kader van hun samenwerking met de gerechtelijke autoriteiten en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 • Mededeling van 1 juni 2016 op het verzoek van de Vice-eersteminister en de minister van digitale agenda, telecommunicatie en post betreffende de identificatie van de eindgebruikers van voorafbetaalde kaarten
 • Raadpleging van 29 maart 2016 op het verzoek van de Vice-eertsteminister en de Minister van digitale agenda, telecommunicatie en post betreffende de indentificatie van de eindgebruikers van voorafbetaald kaarten
 • Raadpleging van 8 februari 2016 op het verzoek van de Vice-eersteminister en de Minister van digitale agenda, telecommunicatie en post betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende de nadere regels voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie
 • Raadpleging van 7 december 2015 op verzoek van Minister De Croo betreffende het ontwerp van wet houdende wijziging van artikel 127 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
 • Raadpleging van 31 juli 2015 op het verzoek van de Vice-Eersteminister en de Minister van digitale agenda, telecommunicatie en post betreffende het voorontwerp van wet betreffende de bewaring van gegevens in de elektronische-communicatiesector
 • FAQ van het BIPT over de verplichtingen van de operatoren inzake identificatie van de eindgebruikers van openbare elektronische-communicatiediensten

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven