Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

Deze lijst van verplichtingen is onder voorbehoud en het is niet de bedoeling een exhaustieve lijst te geven van alle verplichtingen waaraan een operator, actief op de Belgische markt hoort te voldoen.

In het algemeen dient een operator te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen zoals bepaald in de wet op de elektronische communicatie (WEC) en haar uitvoeringsbesluiten.

Kennisgeving doen aan het BIPT

Conform artikel 9 §1 van de wet op de elektronische communicatie moet hij die beantwoordt aan de definitie van operator, bij het aanvangen van zijn activiteiten als operator, bij het BIPT een voorafgaandelijke kennisgeving indienen.

Bij gebrek aan een voorafgaandelijke kennisgeving aan het BIPT wordt de persoon die elektronische communicatiediensten aanbiedt door de WEC (art. 2, 11°) automatisch als operator beschouwd. Deze eenvoudige kennisgeving is bedoeld om over een zo volledig mogelijk beeld van de sector te beschikken teneinde een gelijke behandeling tussen de verschillende actoren te garanderen zowel op gebied van rechten als verplichtingen.

Aan het BIPT verschuldigde rechten betalen

Naar aanleiding van de bedoelde kennisgeving moet aan het BIPT een éénmalig recht van € 740 euro’s betaald worden. Bovendien wordt een jaarlijkse bijdrage van € 691 euro’s  aangerekend door het BIPT. Het eerste jaar van de kennisgeving wordt deze bijdrage berekend naar rato van het aantal resterende maanden van het jaar waarbij de maand van de aangifte gerekend wordt als een volledige maand. Het eenmalig recht en de jaarlijkse bijdrage laten toe de beheerskosten en de kosten voor de opvolging van het dossier te dekken.

Identificatie van eindgebruikers

Een operator is verplicht ervoor te zorgen dat de eindgebruikers van zijn elektronische communicatiediensten geïdentificeerd kunnen worden of op zijn minst identificeerbaar zijn. Het BIPT heeft hieromtrent een aantal FAQ gepubliceerd . De identificatieverplichting vermijdt dat een anoniem gebruik van de elektronische communicatiediensten allerlei kwalijke misbruiken teweeg kan brengen (fraude, bedreigingen, hacking, cybercriminaliteit).

Bewaren van gegevens

Artikel 126 van de WEC legt aan de leveranciers van internettoegang de verplichting op om sommige identificatie- en verkeersgegevens te bewaren. De inhoud van de berichten mag echter niet bewaard worden. De lijst van de gegevens die bewaard moeten blijven is terug te vinden in het koninklijk besluit van 19 september 2013 tot uitvoering van artikel 126 van de WEC. Deze bewaring van de gegevens is essentieel bij een onderzoek van de gerechtelijke instanties, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Samenwerking met de gerechtelijke instanties en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

De wijze van samenwerking tussen de operatoren enerzijds en de gerechtelijke instanties en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten anderzijds worden bepaald door de koninklijke besluiten van 9 januari 2003 en 12 oktober 2010 . In toepassing van deze besluiten hebben de operatoren de verplichting een juridische coördinatie cel op te richten m.a.w. een contactpunt dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar is.

Wij herinneren u aan dat er buiten de WEC, voor dewelke het BIPT bevoegd is, er nog 2 andere beschikkingen van toepassing zijn :

  • wetboek van Strafvordering (verplichting tot samenwerking met de gerechtelijke instanties (in het bijzonder de artikelen 46bis, 88bis en 90ter en quater van deze wetgeving);
  • wet van 30 november 1998 van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (verplichting tot samenwerking met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten).

Daarnaast dient de operator aan de beheers centrales van de nooddiensten, gratis de identificatiegegevens en locatiegegevens van de oproeper te verstrekken. (Art 107 WEC) De toegang tot de noodnummers dient gewaarborgd te zijn.

Verplichtingen inzake toegelaten apparatuur

De apparatuur  die gebruikt wordt om de toegang tot (draadloos) internet aan te bieden moeten aan de eisen voldoen die opgenomen zijn in de WEC en door het BIPT opgestelde radio-interfaces in toepassing van artikelen  32 - 44 van de WEC.

Wij vestigen uw aandacht op het belang van de controle van de toestellen op de CE markering dewelke een goede indicatie is betreffende de conformiteit naar Europese normen. Daarenboven is sommige apparatuur niet toegelaten in België aangezien de technische normen niet gerespecteerd worden.

Universele dienst

Deze dienst omvat een minimumaantal specifieke diensten aan alle eindgebruikers tegen een betaalbare prijs. Dit omvat het leveren aan sommige categorieën van begunstigden van bijzondere tariefvoorwaarden (Art. 74 WEC). Deze plicht geldt echter enkel voor operatoren waarvan de omzet op jaarbasis in telecommunicatie groter is dan € 50 mln.

Om de universele dienst te kunnen vergoeden die wordt aangeboden door sommige operatoren werd een fonds aangelegd dat gestijfd wordt door bijdragen vanuit de sector zelf. De jaarlijkse bijdrage van iedere operator wordt vastgesteld door het BIPT o.b.v. de omzet.

Consumentenbescherming

Operatoren dienen verschillende, specifieke wettelijke voorschriften na te leven inzake bescherming van consumenten. Deze voorschriften zijn terug te vinden, in het bijzonder, in de artikelen 1 tot 11 en 108 tot 136 van de WEC.

Nummering

De uitwerking en het beheer van het nationale nummeringsplan (NNP) behoort tot de bevoegdheid van de nationale instanties (in België: het BIPT). Het BIPT reserveert en wijst nummerblokken toe aan operatoren. Een nummer kan informatie bevatten over het type dienst (merkinformatie in verband met de geleverde dienst!), de plaats van de opgeroepene (geografische informatie), de gebruikte operator (onderscheid tussen operatoren) en over de kostprijs. Nummeroverdraagbaarheid staat centraal in het telecommunicatiebeleid: hiervoor is onder het voorzitterschap van het BIPT een "Number Portability Task Force" opgericht.

Omroep

Wat betreft televisieomroep worden er op operatoren bepaalde verplichtingen opgelegd, zoals o.m. een ‘must carry’ veprlichting. Hiervoor verwijzen wij u door naar de regionale mediaregulatoren, zijnde de Vlaamse Regulator voor de Media; de Conseil superieur de l’audiovisuel; de medienrat der deutschprachigen Gemeinschaft Belgiens en het BIPT voor het Brussels-Hoofdstedelijk gewest.

Ombudsdienst voor de telecommunicatie

De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheids¬bedrijven heeft bij het BIPT een Ombudsdienst voor Telecommunicatie opgericht (artikel 43bis, § 1 van de wet van 21 maart 1991), die bevoegd is voor de betrekkingen tussen de eindgebruiker, in de zin van de van kracht zijnde wetgeving inzake elektronische communicatie (WEC), en elke operator. De werkingskosten van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie komen ten laste van het BIPT. Om de dienstverlening van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie te financieren, betalen de in artikel 43bis, § 1 van de wet van 21 maart 1991 bedoelde ondernemingen jaarlijks aan het BIPT een bijdrage die vastgesteld is op grond van de kosten voor de financiering van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, "ombudsbijdrage" genoemd. De in artikel 43bis, § 1 van deze wet bedoelde ondernemingen delen elk jaar uiterlijk op 30 juni aan het BIPT de omzet mee die het voorgaande jaar behaald is voor elk van de activiteiten die onder de bevoegdheid van de ombudsdienst vallen.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven