Richtlijnen


Teksten van het Parlement en van de Raad op initiatief van de Commissie (een richtlijn kan ook uitgaan van enkel de Raad of enkel de Commissie, zoals de “Mededingingsrichtlijn” van de Commissie). Richtlijnen zijn voor de lidstaten verbindend ten aanzien van het resultaat dat binnen een gegeven termijn moet worden bereikt, waarbij echter aan de nationale instanties de bevoegdheid wordt gelaten om zelf de vorm en middelen te kiezen. Deze teksten moeten eerst in nationaal recht worden omgezet voordat ze van toepassing zijn in elke lidstaat. Ze moeten omgezet zijn binnen de termijn die in elke richtlijn is toebedeeld. Bij niet-nakoming van deze verplichtingen kunnen de lidstaten worden vervolgd voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (EhvJ) wegens schending van het Gemeenschapsrecht.

Communautaire richtlijnen scheppen geen rechtstreekse rechten of verplichtingen voor de burgers van de Unie, omdat ze enkel gericht zijn tot de lidstaten. Uit de rechtspraak van het EHvJ vloeit echter voort dat nadat de termijn van omzetting verstreken is, alle organen van de lidstaten verplicht zijn om de nationale wetgeving te interpreteren en toe te passen overeenkomstig de richtlijnen, en die bepalingen van nationaal recht te verwerpen die indruisen tegen een niet-omgezette richtlijn. Het EHvJ heeft het recht van de particulieren erkend om tegen een staat een richtlijn aan te voeren die niet of onjuist is omgezet in nationaal recht en zich voor de nationale rechtbanken te beroepen op de rechten die uit die richtlijn voortvloeien, op voorwaarde dat de bepalingen van de richtlijn wat de inhoud betreft, duidelijk, specifiek en dwingend zijn en geen interpretatieruimte laten.

Elektronische communicatie (telecommunicatie en radiocommunicatie)

  • Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (Richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (geconsolideerde versie) 

Mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten 

  • Richtlijn 2002/77/EG van de Commissie van 16 september 2002 betreffende de mededinging op de markten voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (OV)

Aanleg van netwerken met hoge snelheid 

  • Richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid Voor de EER relevante tekst (OV)

Radioapparatuur 

  • Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 1999 betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur en de wederzijdse erkenning van hun conformiteit (richtilijn RTT&E) (geconsolideerde versie). Deze richtlijn werd ingetrokken bij richtlijn 2014/53/EU (zie verder) maar is nog relevant in het kader van de overgangsbepaling (artikel 48) van die richtlijn.

  • Richtlijn 2008/63/EG van de Commissie van 20 juni 2008betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur (gecodificeerde versie)

  • Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking) (OV)

  • Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (OV)

  • Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG (OV)

Media 

  • Richtlijn 2010/13/EU van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2010 betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) (geconsolideerde versie)