Een contract van bepaalde duur dat nog geen zes maanden loopt stopzetten


Voornaam Naam                                    Naam Operator
Adres                                                    Klantendienst - Abonnementen
Klantnummer                                         Adres
E-mailadres
Telefoonnummer

Plaats, datum

Geachte heer, geachte mevrouw, 

Hierbij meld ik u dat ik mijn contract voor vaste telefonie (mobiele telefonie, televisie) “naam van het contract” met u wens stop te zetten met ingang van (datum waarop u wilt dat het contract stopt, met inbegrip van de dag zelf). Mijn klantnummer is (uw klantnummer). Aangezien dit contract werd gesloten op (datum van ondertekening van het contract, minder dan zes maanden geleden) vraag ik u hierbij mij het bedrag mee te delen van de eventuele opzeggingskosten die ik u zou verschuldigd zijn met dien verstande dat dit niet hoger kan zijn dan het abonnementsgeld dat nog verschuldigd zou zijn tot (datum van het einde van de zesde maand na ondertekening van het contract).  

Bij voorbaat dank voor uw vlotte afhandeling van dit verzoek. 

Hoogachtend, 

Uw handtekening
Uw naam