Een contract van bepaalde duur dat nog geen zes maanden loopt en waarbij u een toestel tegen verminderde prijs hebt gekregen, stopzetten


Voornaam Naam                                  Naam Operator
Adres                                                  Klantendienst - Abonnementen
Klantnummer                                       Adres
E-mailadres
Telefoonnummer

Plaats, datum

Geachte heer, geachte mevrouw,

Hierbij meld ik u dat ik mijn contract voor vaste telefonie (mobiele telefonie, televisie) “naam van het contract” met u wens stop te zetten met ingang van (datum waarop u wil dat het contract stopt, met inbegrip van de dag zelf). Mijn klantnummer is (uw klantnummer). Aangezien dit contract werd gesloten op (datum van ondertekening van het contract, minder dan zes maanden geleden) vraag ik u hierbij mij het bedrag mee te delen van de eventuele opzeggingskosten die ik u zou verschuldigd zijn met dien verstande dat dit niet hoger kan zijn dan het abonnementsgeld dat nog verschuldigd zou zijn tot (datum van het einde van de zesde maand na ondertekening van het contract). Wat het toestel betreft (naam van het toestel: modem, decoder, tablet, telefoon) dat bij het contract hoorde, merk ik op dat uit de bij het contract gevoegde terugbetalingstabel blijkt dat 

  • het toestel volledig is terugbetaald.
  • ik u x euro verschuldigd ben.

(schrappen wat niet past)

Graag had ik van u een factuur gekregen ter bevestiging van het totale aan u verschuldigde bedrag.

Bij voorbaat dank voor uw vlotte afhandeling van dit verzoek.

Hoogachtend,

Uw handtekening
Uw naam