Verwante inhoud

Welke stoffen/producten mag ik niet per post versturen?

Volgende zendingen worden niet tot het vervoer toegelaten:

  • zendingen die onder toepassing vallen van het strafwetboek of van strafrechtelijke bepalingen;
  • postzendingen die op de buitenzijde aantekeningen dragen die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden;
  • voorwerpen die door hun aard of hun verpakking gevaar kunnen opleveren voor personen of die zaken zouden kunnen bevuilen of beschadigen;
  • wapens, met inbegrip van dolken, dolkmessen en knotsen.

 

Volgende voorwerpen mogen niet ingesloten worden in postzendingen:

  • verdovende middelen en psychotrope stoffen;
  • ontplofbare, ontvlambare of radioactieve en andere gevaarlijke stoffen. Bepaalde van deze stoffen kunnen evenwel vervoerd worden als de vervoerder beschikt over een specifieke vergunning van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Daarnaast zijn er bijzondere bepalingen die vallen onder de bevoegdheid van de FOD Mobiliteit (http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/goederentransport/wegen/gevaarlijke_stoffen).

 

Uitzonderlijk worden de hierna vermelde dieren toegelaten in de postzendingen, andere dan zendingen met aangegeven waarde:

  • bijen, bloedzuigers en zijdewormen gesloten in doosjes die zo gemaakt zijn dat alle gevaar uitgesloten is;
  • het verzenden van parasieten, insecten e.d. tussen officieel erkende instellingen is onderhevig aan specifieke regels.

 

Merk op dat postoperatoren nog bijkomende verbodsbepalingen in hun algemene voorwaarden kunnen inlassen.