Deze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend nodig zijn voor de goede werking ervan. Je kan deze niet weigeren indien je deze website wenst te bezoeken. Het BIPT gebruikt geen cookies voor analytische doeleinden.

De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie (hierna de “WEC”) bepaalt het kader voor de opzegging van contracten tussen operatoren en hun klanten, en de migratie van de klanten tussen operatoren. Hieronder wordt een overzicht van de relevante bepalingen gegeven. 

Voor meer details nodigen we jullie uit om de hieronder vermelde wetsartikelen en andere teksten te raadplegen.

Opzegging 

Algemeen 

Art. 111/3 WEC

De operator is verplicht om zijn klanten de mogelijkheid te bieden hun contract op te zeggen, via gelijk welk schriftelijk middel, en zonder de redenen ervoor te moeten vermelden. Het contract wordt beëindigd op het moment gekozen door de klant. 

De clausules in verband met de opzegging, die het onmogelijk willen maken of willen ontmoedigen om van operator te veranderen, zijn van rechtswege nietig.

Vanaf het einde van de zesde maand die volgt op de inwerkingtreding van het contract mag de operator geen vergoeding meer vragen voor de opzegging van een contract van onbepaalde duur of voor de vervroegde opzegging van een contract van bepaalde duur.

In geval van contractbreuk mag een bijkomende vergoeding worden gevraagd aan de consument of de klant die, gratis of tegen een verlaagde prijs, een product heeft ontvangen in combinatie met de intekening op of het behoud van een abonnement. Deze vergoeding mag echter niet hoger zijn dan de restwaarde van het product op het moment van de contractbreuk, zoals aangegeven in de bij het contract gevoegde afschrijvingstabel.

In geval van contractwijziging 

Art. 108, § 2, WEC

De operator moet zijn klanten altijd op de hoogte brengen van elke wijziging aan het contract dat hen bindt. 

Deze kennisgeving moet plaatsvinden: 

  • op individuele wijze;
  • ten laatste 1 maand voordat de wijziging van kracht wordt.

In geval van een ontwerp van contractwijziging moet de operator zijn klanten de mogelijkheid laten om het contract op te zeggen, zonder boete, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de inwerkingtreding van de wijzigingen. De voormelde kennisgeving moet dan ook een melding bevatten van het recht dat de geabonneerden hebben om het contract zonder boete op te zeggen.

Indien de wijziging van het contract bestaat in een tariefverhoging, dan heeft de geabonneerde het recht om het contract zonder boete op te zeggen, uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de eerste factuur na de inwerkingtreding van de wijzigingen, behalve indien het contract voorziet in een verhoging gelinkt aan de consumptieprijsindex en aan de uitzondering van de wijziging van de clausules die voortvloeit uit een nieuwe wetgeving of nieuwe besluiten die de operatoren geen keuze laten wat betreft de uitvoering.

Migratie

Wijziging van tariefformule bij dezelfde operator 

Art. 111/4 WEC

De operator moet zijn klanten de mogelijkheid bieden om ten minste één keer per jaar van tariefformule te veranderen, in principe kosteloos. De operator mag enkel een vergoeding vragen wanneer de klant, gratis of tegen een verminderde prijs, een eindtoestel heeft ontvangen gecombineerd met de intekening op of het behoud van een abonnement (zie art. 111/3 WEC). 

Indien de consument gebruikmaakt van dat recht ten aanzien van een contract betreffende één afzonderlijke elektronische-communicatiedienst of ten aanzien van gezamenlijk aan hem aangeboden elektronische-communicatiediensten en hij geen wijziging aanbrengt aan het aantal van deze afgenomen elektronische-communicatiediensten, blijft de looptijd van het op dat tijdstip vigerende contract van toepassing, niettegenstaande elk andersluidend contractueel beding.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Naar boven