Netwerkveiligheid

De materie van de netwerkveiligheid wordt geregeld door:

  1. de artikelen 113/1 tot 114/2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie;
  2. de Verordening (EU) Nr. 611/2013 van de Commissie van 24 juni 2013 betreffende maatregelen voor het melden van inbreuken in verband met persoonsgegevens op grond van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende privacy en elektronische communicatie. Het BIPT is belast met de controle van de naleving van deze verordening, die rechtstreeks van toepassing is in België;
  3. het besluit van de Raad van het BIPT van 1 april 2014 tot vaststelling van de hypothesen waarin de operatoren aan het BIPT een veiligheidsincident moeten melden en van de nadere bepalingen van deze kennisgeving.

 

Via zijn dienst "Netwerkveiligheid" waakt het BIPT over de veiligheid van de openbare elektronische-communicatienetwerken en van de openbare elektronische-communicatiediensten. Het BIPT ziet aldus erop toe dat de elektronische-communicatieoperatoren de veiligheidsmaatregelen nemen die het mogelijk maken de integriteit en beschikbaarheid van hun netwerken en diensten te garanderen en dat de veiligheidsincidenten eraan worden gemeld.

Bovendien is het BIPT-raadslid dat belast is met de netwerkveiligheid ook de sectorale overheid voor de toepassing van de wet van 1 juli 2011 betreffende de veiligheid en bescherming van kritieke infrastructuur.