Beveiliging

Elektronische communicatie speelt een steeds dominantere en alomtegenwoordige rol in onze moderne maatschappij, direct via het gebruik van de diensten die ze biedt (telefonie, internet, enz.) en indirect via de onderlinge samenhang tussen deze communicatie en de andere sectoren (energie, transport of financiën bijvoorbeeld). 

Het BIPT speelt daarbij een onmisbare rol op het vlak van veiligheid door zijn brede spectrum aan activiteiten en zijn nauwe band met de sector. Op grond van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie beschikt het BIPT over bevoegdheden met betrekking tot de veiligheid van de openbare netwerken en diensten voor elektronische communicatie, bevoegdheden die onlangs versterkt zijn door  de wet van 10 juli 2012 houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie.

Wat houdt dit concreet in? Via zijn dienst "Netwerkveiligheid" waakt het BIPT erover dat de operatoren de veiligheidsmaatregelen nemen waarmee de integriteit en beschikbaarheid van hun netwerken en diensten gegarandeerd kunnen worden. 

De opdrachten van de dienst "Netwerkveiligheid” houden niet op. De steeds toenemende technologische complexiteit heeft immers tot gevolg dat IT en telecommunicatie steeds meer verweven zijn. De toegevoegde waarde van het BIPT ligt in zijn unieke knowhow inzake telecommunicatie binnen de federale instanties en in zijn bevoorrechte link met de telecomoperatoren. In dat opzicht speelt de dienst “Netwerkveiligheid” ook een rol in sleuteldossiers zoals de nooddiensten, wettelijke onderschepping of gegevensbewaring.

Het werk van de dienst "Netwerkveiligheid” dient twee grote opdrachten: 1) toezien op de veiligheid van de elektronische-communicatienetwerken en -diensten en 2) zijn technische expertise inbrengen en de dialoog vergemakkelijken tussen de overheidsinstanties, zoals de nooddiensten, de politie, de gerechtelijke autoriteiten, de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Algemene Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken enerzijds en de telecomsector anderzijds.