Geconsolideerde regelgeving

Belgisch niveau

1. Basispostwetgeving

De titels I - De autonome overheidsbedrijven (hoofdstuk X - ‘De ombudsdiensten’) en IV - Hervorming van de Regie der Posterijen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

De wet van 6 juli 1971 wet betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten

2. Voornaamste uitvoeringsbesluiten

Koninklijke besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Koninklijke besluit an 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot uitvoering van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Koninklijke besluit van 27 april 2007 houdende reglementering van de postdienst

Ministerieel besluit van 20 april 2007 houdende reglementering van de particuliere brievenbussen

Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels inzake aangifte en overdracht van postdiensten die geen deel uitmaken van de universele dienst en tot toepassing van de artikelen 144quater, § 3, 148sexies, § 1, 1° en 148septies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2006 tot toepassing van Titel IV (Hervorming van de Regie der Posterijen) van de wet van 21 maart 1991 houdende hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

3. Beheerscontract

Koninklijk besluit van 1 september 2016 tot goedkeuring van het zesde beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost voor periode 2016-2020

Europees niveau

Postrichtlijn 97/67 van het Europees Parlement en de Raad van 15.12.1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (geconsolideerde versie van 27 februari 2008)

Postrichtlijn 97/67 van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (oorspronkelijke versie)

Wijzigingsrichtlijn 2002/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de verdere openstelling van de postmarkt in de Gemeenschap voor mededinging

Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 29 september 2003 tot aanpassing aan Besluit 1999/468/EG van de Raad van de bepalingen betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn vastgelegd in besluiten waarop de procedure van artikel 251 van het Verdrag van toepassing is

Wijzigingsrichtlijn 2008/06/EG van 20 februari 2008 tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG wat betreft de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap

Mededeling van de Commissie over de toepassing van de mededingingsregels op de postsector en over de beoordeling van bepaalde overheidsmaatregelen met betrekking tot postdiensten (98/C 39/02)

Internationaal niveau

Beslissingen van het 25ste Congres van de Wereldpostvereniging gehouden van 24 september tot 15 oktober 2012 te Doha

Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post