Geschillen

Het geschil betreffende de regulering van de elektronische-communicatiemarkt is openbaar.

Vordering tot nietigverklaring van bpost bij het Marktenhof tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 21 maart 2017 betreffende de analyse van het tariefvoorstel van bpost voor de volle stuktarieven voor het jaar 2017

Vordering tot schorsing en nietigverklaring van Gridmax bij het Marktenhof tegen het besluit van de Raad van het BIPT van 21 maart 2017 betreffende de verlenging van de gebruiksrechten van BROADBAND BELGIUM

Arrest van het hof van beroep van Brussel (kamer voor marktzaken, Sectie Marktenhof) van 19 april 2017 tot nietigverklaring van het besluit van de Raad van het BIPT van 20 mei 2014 tot het opleggen van een administratieve boete aan Proximus wegens niet-naleving, voor het referentieaanbod WBA VDSL2, van de verplichting tot transparantie

Arrest van het hof van beroep van Brussel van 22 maart 2017 ter akteneming van de intrekking van Proximus van zijn verzoek om schorsing en nietigverklaring tegen het besluit van het BIPT tot goedkeuring en publicatie van het bestek "One Time Fees" en "Isla Repair” nr. 2016/APA/OTF

Arrest van het Hof van Cassatie van 23 maart 2017 waarbij de voorziening van Coditel en van AIESH wordt verworpen tegen het arrest van het hof van beroep van 13 mei 2015 waarbij de vorderingen tot nietigverklaring van vier beslissingen van de Conferentie van de Regulatoren voor de elektronische-communicatiesector (CRC) aangenomen op 1 juli 2011 betreffende de analyse van de markt voor televisieomroep worden verworpen