Prepaidkaarten - Wie moet zich identificeren?

Hoe kan een rechtspersoon (vzw, vennootschap, enz.) prepaid kaarten kopen?

Wanneer één of meer prepaid kaarten worden aangekocht voor rekening van een rechtspersoon (vzw, vennootschap, enz.) is het de natuurlijke persoon (één van de vertegenwoordigers) die de activering van de kaart aanvraagt, die zich zal moeten identificeren. Doorgaans is dat de manager van de prepaid kaarten (“fleet manager”) van de rechtspersoon. Daarnaast mag de operator ook (maar moet niet) de rechtspersoon identificeren.

Hoe kan ik een prepaid kaart aan een derde afstaan?

a.     
Wat wordt bedoeld met “een kaart aan een derde afstaan”?

U staat een prepaid kaart aan een derde af als de eigendom over de kaart aan een derde wordt overgedragen, bijvoorbeeld door een kaart voor rekening van een derde te kopen, een kaart als cadeau aan een derde te geven of een kaart aan een derde door te verkopen.

De nieuwe reglementering beperkt de mogelijkheid om een prepaid kaart aan een derde af te staan.

b.     
Mag ik een prepaid kaart kopen voor een andere natuurlijke persoon, bijvoorbeeld voor mijn kind?

Ja, u kunt een geactiveerde kaart kopen voor iemand van uw familie (uw ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen), voor uw echtgeno(o)t(e), voor iemand met wie u wettelijk samenwoont of voor iemand van wie u de voogd bent.

Het draagt echter steeds de voorkeur weg dat de persoon die de prepaid kaart daadwerkelijk gebruikt, zichzelf ook identificeert. De reglementering bepaalt immers dat de geïdentificeerde persoon wordt geacht de kaart zelf te gebruiken. Dit zal de persoon die de kaart daadwerkelijk gebruikt ook een betere hulp bieden bij oproepen naar de nooddiensten (bij oproepen naar de medische spoeddienst, de brandweerdiensten, de politiediensten of de civiele bescherming wordt de naam en voornaam van de beller aan deze diensten meegedeeld).

c.      
Mag ik een geactiveerde prepaid kaart afstaan (bv. doorverkopen) aan andere personen?

Nee, tenzij die andere persoon zich vooraf heeft geïdentificeerd bij de operator.

d.     
Mag ik een kaart kopen voor mijn personeel?

Ja, als rechtspersoon mag u geactiveerde prepaid kaarten geven aan natuurlijke personen die prestaties verrichten voor u (werknemers, consulenten, onderaannemers).

De rechtspersoon zal evenwel een bijgewerkte lijst moeten bewaren waarmee de link kan worden gelegd tussen de aangekochte prepaid kaarten en de natuurlijke personen die een kaart hebben ontvangen. Deze lijst moet constant worden bijgewerkt, wat betekent dat deze moet worden aangepast wanneer een prepaid kaart die aan een persoon is toegewezen, nadien aan iemand anders wordt toegewezen. Die lijst moet ten minste de naam, voornaam en geboortedatum bevatten van de persoon aan wie de kaart is toegewezen. Deze lijst moet aan de operator worden bezorgd op het moment van de activering van de prepaid kaart en op diens eenvoudig verzoek.

e.      
Mag ik een geactiveerde prepaid kaart geven aan mijn klanten?

Nee, tenzij uw klant zich vooraf heeft geïdentificeerd bij de operator.

f.       
 Wat zijn de toepasselijke sancties?

Bij niet-naleving van de reglementering kunt u worden beboet. Verder zult u worden geacht de prepaid kaart zelf te gebruiken en zal de politie zich tot u richten in geval van een onderzoek.

g.     
Wat zijn de oplossingen om een kaart voor een derde te kopen?


Om de regelgeving na te leven zijn de volgende oplossingen beschikbaar:

  • Vraag aan de derde aan wie u de kaart zou willen afstaan om zelf de prepaid kaart te kopen;
  • Geef aan de derde een kaart die niet geactiveerd is. Die derde zal zich echter moeten identificeren voordat die er gebruik van kan maken;
  • Zie hieronder.

Hoe kan een derde gebruik maken van uw prepaid kaart zonder dat u de kaart afstaat?

a.      Wat wordt daarmee bedoeld?

U blijft eigenaar van de prepaid kaart maar u staat een derde toe om tijdelijk gebruik te maken van uw voorafbetaalde kaart.

Zo’n praktijk is niet zonder risico vanwege de wettelijke vermoedens dat de geïdentificeerde persoon, in dit geval u, de kaart zelf gebruikt. In geval van misbruik van één van uw simkaarten, zal de politie zich dus tot u richten.

b.     
Wat kan ik doen als rechtspersoon?

Een rechtspersoon zou prepaid kaarten willen kopen voor haar klanten. Denk bijvoorbeeld aan een leverancier van M2M (“machine-to-machine”) applicatie die prepaid kaarten koopt voor zijn klanten (prepaid kaarten in een auto, gasketel, koelkast, enzovoort).

Als u wil dat uw klant uw simkaart kan gebruiken (zonder de kaart af te staan), dient iemand van uw rechtspersoon zich te identificeren bij de operator. Analoog met de voorafbetaalde kaarten die een rechtspersoon  aan haar werknemers uitdeelt, wordt van u verwacht dat u een actuele lijst bijhoudt van welke simkaart zich in welk toestel bij welke klant of gebruiker bevindt. De finale verantwoordelijkheid voor het gebruik van de kaarten blijft immers bij u. In geval van misbruik van één van uw kaarten, zal de politie zich dus tot u richten.

Mag tethering nog steeds?

De reglementering is niet tegen de praktijk van tethering (i.e. het delen van de internetverbinding van het mobiele eindtoestel met andere apparatuur) aan de hand van een prepaid kaart die toegang biedt tot het internet.

Let echter wel op dat de politie zich in geval van een overtreding eerst zal richten tot de geïdentificeerde persoon, m.a.w. tot u.